2013-2020

 I.  ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са: 1. Взаимопомощ;  2. Честни отношения; 3. Смисъл в живота; 4. Любов; 5. Здраве; 6. Признание – благодарност, добро име, нобелова награда; 7. Развитие – професионална реализация, финансово благополучие, самоусъвършенстване; 8. Равнопоставеност – равни права и отговорности; 9. Личен пример; 10. Светът като по-добро място за живеене; 11. Вяра в собствените възможности.

 

II. МИСИЯ

Сдружение “Човеколюбие” е обществена организация, която работи за развитие на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото.

Нашата организация осъществява маркетингова, консултантска, обучителна, информационна, рехабилитационна и стопанска дейност.

 

III. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Подпомагане и защита на лица с психични проблеми, изразяващо се в обучение и подкрепа за самостоятелно справяне с проблеми и лично духовно израстване;

2. Повишаване на психологическата грамотност на обществото;

3. Утвърждаване на Центъра за психично здраве „Човеколюбие“ като средище за духовна пробуда, осъзнаване на човешките ценности и популяризиране на световния опит  по проблемите на психичното здраве.

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 4.1. УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

4.1.1. Разширяване капацитета на ЦСРИ „Човеколюбие”

– спечелване на конкурса за ЦСРИ за периода 2015 – 2019 г.

– издаване на сборник „Шестата революция”;

– лобиране – членове на комисия;

– препоръки.

4.1.2. Утвърждаване на Защитено жилище „Човеколюбие” и Социално предприятие „Човеколюбие” – застъпническа кампания.

4.1.3.Нови услуги – Септември, Стрелча, Капитан Димитриево.

4.2. ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

4.2.1. Идентифициране на заинтересованите страни.

4.2.2. Седалище.

4.2.3. Идейна платформа.

4.3. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОБРИЯ ИМИДЖ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

4.3.1. Дни на отворени врати.

4.3.2. Подобряване работата с медиите – контакти с ресорни отговорници.

4.3.3. Срещи с напуснали колеги и клиенти.

4.3.4. Нобелова награда – условие, критерии за номинации.

– публикации – сборник „Шестата революция”;

– егология, книга на Емил;

– преглед на програми/ теория  /техники;

– научно изследване – доктурантура;

4.4. РОДИТЕЛИТЕ – ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА

4.4.1. Съвместни събития

4.4.2. Външни лектори в Колежа по семейни отношения

4.4.3. Клуб на родителите

4.4.4. Родител на месеца

4.4.5. Потребители – влекачи

4.4.6. Мобилен колеж

4.5.ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

4.5.1. Попълване на екипа, намаляване на текучеството

– помощ за кандидатите;

– обучение за обучители;

– методики за етюдите;

4.5.2.Екип за проекти

– обучение

4.5.3.Разширяване на международните контакти

– английска версия на сайта,

– каталог на контактите,

– периодична информация,

– съвместни дейности.

 

V. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОМЯНАТА

5.1. На седмичната организационна среща;

5.2. Отговорник;

5.3. Извънредни срещи при нужда;

5.4. Табло с крайни срокове;

5.5. Месечна среща за равносметка и планиране.