Социална дейност

ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА СЛУЖБА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА БРАЧНИ ДВОЙКИ В КРИЗА”

Цел

Създаване на ефективна и компетентна местна брачна психологическа служба

Дейности

1.Да бъдат обучени местни консултанти по решаване на брачни конфликти;

2.Да бъдат подпомогнати чрез консултации 50 брачни двойки в криза.

Финансираща организация

Фондация “Развитие на гражданско общество” – 1996 – 97 г.

 

ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „ЧОВЕКОЛЮБИЕ” – СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ”

Цел

Разширяване на възможностите  за устойчивост и самофинансиране на ЦПЗ „Човеколюбие“.

Дейности

1. Благоустрояване на дворното пространство – създаване на кафе-клуб на открито.

2. Направа на сондаж за водочерпане.

3. Ремонт и обзавеждане на работилница за трудова рехабилитация на открито.

4. Изработване на интернет – каталог.

5. Разкриване на търговски щанд  за сладолед и захарни изделия за осигуряване на още 4 подкрепени работни места.

6. Осигуряване на бизнес-доброволец от VSO за една година с цел съдействие при създаването и развиването на връзки с български и международни фирми и организации и разпространението на Интернет-каталог.

7. Създаване и апробиране на две обучителни програми, адресирани към платежоспособни граждани – „Ти ли си най-подходящият за мен“ и „Училище за родители“.

8. Лекуване на фобии чрез виртуална реалност.

 Финансираща организация

Фондация „Яниво” – 2001 г. – 2003 г.

 

ПРОЕКТ „СЛУЖБА ЗА КРИЗИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ХОРА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВА СРЕДА”

Цел

Намаляване на щетите от психичните кризи в трудова среда.

Дейности

1. Изработване на информационна брошура за ранни прояви на психични кризи.

2. Провеждане на срещи за информиране на работодатели, синдикални лидери и низови производствени ръководители за ранните прояви на психичните кризи и начините за справяне с тях. Запознаване с работата на Службата за кризисни интервенции при хора с психични увреждания. Запознаване на хората с психични увреждания и техните работодатели  с правото им  на здравна, трудова и социална защита.

3. Установяване на точния брой на работещите хора с психиатрични увреждания.

4. Работа по конкретни заявки – чрез участие в регулиране на конфликти при уреждане на трудово-правни и осигурителни отношения между работодатели и работници и служители с психични увреждания.

5. Телефонна кризисна линия

6. Създаване на условия за устойчивост на проекта чрез провеждане на два обучителни модула на тема „Самостоятелно справяне със симптоматиката“ и „Самоконтрол на вземане на лекарствата“ за част от клиентите на Службата

7. Медийна кампания.

Финансираща организация

Фондация “Отворено общество” – 2002 г.

 

ПРОЕКТ„ДОБРОВОЛЕЦ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В ЦЕНТЪР „ЧОВЕКОЛЮБИЕ“

 Цел

Обмяна на опит и обучение на новосформирания екип на ЦПЗ “Човеколюбие” от социален работник от Европейския съюз.

Дейности

Участие на доброволеца Крейг Филипс в дейността на Център за психично здраве „Човеколюбие“.

Партнираща организация

„Доброволчески услуги зад граница” /SVO/, Великобритания – 01.05. – 30.09.2002 г.

 

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА ДОБЪР СТАРТ”

Цели

  1. Социална интеграция на младежи, израсли в институции:
  2. Подготовка за самостоятелен начин на живот:

 Дeйности

1.Създаване на Консултантско-посредническа служба  за младежи, израсли в институции.

2. Програма  за социални умения.

3.Програма за битови умения

4.Създаване на Обществен съвет  за Клуб “Сирак”

 Финансираща организация

Фондация “Помощ за благотворителността в България” – 2003 г.

 

ПРОЕКТ  „МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО  –  ПРОБЛЕМИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Цели

1. Активиране на диалога между регионалните НПО и начало на работа в мрежа

2. Регламентиране на взаимоотношенията между местната власт и неправителствените организации /НПО/ и установяване на форми на контрол от гражданското общество.

3. Увеличаване информираността  на местната общност за работата и ролята на регионалните НПО.

Дейности

1. Създаване на Клуб на НПО в Пазарджик – работна среща на НПО и отпечатване на информационна брошура.

2. Постигане на споразумения за предстоящата съвместна работа с кандидат-кметовете – меморандум за регламентиране на взаимоотношенията с местната власт.

3. Активно участие на Клуба на НПО в предизборната кампания – телевизионно предаване с участието на представители на НПО и кандидат- кметевете.

4. Среща със спечелилия изборите кмет за потвърждаване на поетите ангажименти към НПО и за съместна работа и сътрудничество.

Финансираща организация

Национален демократичен институт – САЩ – 2003 г.

 

ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – УТВЪРЖДАВАНЕ В ОБЩНОСТТА”

 Цели

1. Възстановяване и развитие на социалните умения и намаляване на социалната изолация на хората с хронични психиатрични проблеми.

2. Профилактика на психичното здраве.

Дейности

1. Работа със семейства.

2. Трудова рехабилитация.

Финансираща организация

Община Пазарджик и Фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика – 2003 – 2004 г.

 

ПРОЕКТ „ШАНС ЗА ДОБЪР СТАРТ – ІІ ЕТАП”

Цели

1.Повишаване на  психологическата и социална интеграция на деца-сираци, растящи в институции

2. Формиране на чувство за отговорност  у младежите, израсли в институции, чрез грижа за децата-сираци.

3. Запознаване на общността с проблемите на децата, които растат в институциите, спечелване на тяхната съпричастност за разрешаването на тези проблеми и  интегрирация.

Дейности

1.Създаване на Клуб “Събота” в Помощно училище „Иван Вазов” – Пазарджик.

2.Спортна и туристическа дейност

3. Медийна кампания

 Финансираща организация:

Фондация “Помощ за благотворителността в България” – 2004 г.

 

ПРОЕКТ„ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ– 1”

Цели

1. Интеграция на хора с психични увреждания и намаляване на стигмата спрямо тях.

2. Утвърждаване на първото в света международно спортно събитие за хора с психиатрични увреждания – турнир по шахмат „Човеколюбие”

Дейности

1. Административна дейност.

2. Подготвителни дейности.

4. Работа в мрежа на организации от Румъния, Унгария, Гърция, опит за включване в мрежата на организации от Македония и Сърбия.

5. Медийна кампания – прессъобщения, фотоизложба.

Финансираща организация

Фондация „Обществен фонд” – Пазарджик, собствен принос  – 03 – 05. 2010 г.

 

ПРОЕКТ„ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ – 2”

Цел 

Проектът има за цел да интегрира хората с психични увреждания и да намали стигмата спрямо тях, както и да осигури достъп до социални услуги в общността на хора с психиатрични увреждания в малки населени места – гр. Септември.

Дейности  

При осъществяването на проекта се извършват 5 вида дейности:

1.  Административна дейност.

2.Разширяване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Човеколюбие” в гр. Пазарджик.

3. Организационно развитие на Клуб за психично здраве в гр. Септември.

4.Разширяване на регионалните, националните и международните контакти на сдружение „Човеколюбие”

5. Медийна кампания.

Финансиращи организации

Обществен фонд – „Пазарджик”, Фондация „Работилниза за граждански инициативи” – юли – декември 2010 г.

 

ПРОЕКТ«ДОБРОВОЛЕЦ ОТ КОРПУСА НА МИРА В ЦЕНТЪР  «ЧОВЕКОЛЮБИЕ»

 

Цел

Разширяване на международните контакти на Сдружение «Човеколюбие»

 Дейности

Участие на доброволката Дженифър Стайлс в дейността на сдружение «Човеколюбие».

Партнираща организация

Корпус на мира, САЩ – юли 2010 – юли 2012

 

ПРОЕКТ«ЗАЕДНО ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ»

Основна цел

Повишаване нивото на интеграция на хора с психични увреждания и преодоляване на обществената стигма спрямо психичната болест.

Подцели

1. Осигуряване на достъп до социални услуги в общността на хора с психиатрични увреждания в малки населени места – град Септември.

3. Създаване   на  условия  за  засилване   на  социалното включване   на  хората  с психични увреждания.

4. Повишаване на обществената информираност  за възможностите за  преодоляване на социалната изолация за хора с психични увреждания.

Дейности

1. Административна дейност.

2. Разширяване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми „Човеколюбие” в Пазарджик чрез:

а) приемане на нови клиенти от друго населено място  – гр. Септември.

б) осигуряване на защитена среда за хората с психични проблеми в гр. Септември и  придобиване на умения за работа в група.

3. Организационно развитие на Клуб за психично здраве в град Септември

4. Организиране на  интеграционни събития в гр. Септември и гр. Пазарджик.

5. Медийна кампания

 Финансиращи организации:

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт “Отворено общество” – София – септември 2011 – февруари 2012 г.

ПРОЕКТ„ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”

Обща цел

Повишаване на социалния капитал за засилване на социалното включване на хората с психични проблеми в България.

Дейности

1. Подготвителна дейност.

2. Предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”.

3. Работа в мрежа.

4. Връзки с обществеността.

5. Обновяване на сайта на сдружение „Човеколюбие” и създаване на възможност за комуникация в мрежа.

Финансираща организация

Европейски социален фонд – ноември 2010 – януари 2012 г.

 

ПРОЕКТ «ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ»

Цел

Психо-социалната рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми в Община Пазарджик.

Дейности

“Социален клуб”, «Човешки ценности», «Шахматен клуб», “Гражданско образование и възпитание”, Програма за рехабилитация на битови умения,  Програма “Социална трапезария”, “Здравословен живот”,  Програма за трудова рехабилитация, “Намиране на работа”, „Работа със семейството”, Служба за психологическо консултиране,  “Специализирана библиотека  “Човекознание”, Обучителни програми за трениране на социални умения, Мобилна услуга, Координиране на грижи, Връзки с обществеността.

Финансиране

Министерство на труда и социалната политика – 2005 – 2009; 2010-2014 г.