Проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча“

www.ngogrants.bg, www.eeagrants.org

Проектът „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Целева група са хора с влошено психично здраве, а неговата продължителност е 16 месеца.

По проекта Сдружение „Човеколюбие” създава първата за община Стрелча социална услуга Център за социална подкрепа, която да посрещне нуждите на хора с влошено психично здраве от местната общност. При реализирането на проекта ще бъде създадена и развита мрежа със сходни отрганизации от Стара Загора, Варна и Добрич. Техни представители ще присъстват на Празници на психичното здраве в Стрелча.

Събития

Информационно табло

Информационен бюлетин

Сборник от научна конференция