Годишен отчет за дейността на сдружение „Човеколюбие“ за 2011 година.

Сдружение „Човеколюбие” е учредено през 1992 г. Неговите цели са превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични проблеми.

I.Проект „Център за психично здраве”

В изпълнение на своите цели Сдружение „Човеколюбие” създаде проект „Център за психично здраве”. Проектът беше финансиран през 2001 г. от Обединени Холандски Фондации.

Центърът се превърна в дом за душата – място за осъзнаване и утвърждаване на човешките ценности в сферата на психичното здраве, за популяризиране на знания и опит, за работа по личното духовно развитие и усъвършенстване без разлика на възраст, пол и здравословно състояние.

И през 2011 г. ЦПЗ работи без финансиране. Поддържаха се следните програми: Школа по егология – индивидуални занимания, Колеж по семейни отношения, Специализирана библиотека с психологическа литература, Служба за психологическо консултиране. Програмите на ЦПЗ бяха безплатни за гражданите на Пазарджик благодарение на доброволния труд на специалистите от екипа.

Чрез програмите на БТ бяха осигурени 12 работни места за хора с увреждания, за които бяха осигурени 17 917, 22 лв.

II. Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”.

Дейността по проекта се извършва от 2005 г. като делегирана от държавата социална услуга. През 2011 г. дейността на ЦСРИ  бе финансирана с 74 508, 21 лв.

Капацитетът на ЦСРИ „Човеколюбие” е 32 човека.

В рамките на тези проекти през 2011 г. функционираха и се развиваха следните програми:

Пpограма „Социален клуб”

Организационна среща

Групата се събираше всеки понеделник от 16,00 до 17,00 ч. В нея се подлагаха на обсъждане и се решаваха всички текущи въпроси, свързани с организацията на дейностите в Сдружението и ЦСРИ през предстоящата седмица.

Видеоклуб

Клубът е част от програма за оползотворяване на свободното време.

През 2011 г. продължи съвместната работа с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”. Клиентите на Центъра посещаваха библиотеката, за да гледат филми там. Служителка на библиотеката посещаваше Центъра, за да прожектира филми на потребителите.

Социален клуб

През 2011 г. продължи дейността на Социалния клуб – съвместно празнуване на празници, рождени дни и клиент на месеца, както и посещение на културни мероприятия. Клиентите на Центъра отбелязаха заедно националните и традиционни празници на страната ни. Потребителите на Центъра, показващи активност при участие в програмите бяха поощрени с дребни награди, а най-активните с 20 лв. парична награда.

Програма „Човешки ценности”

Група за взаимопомощ

През тази година групата за взаимопомощ продължи да работи за изпълнение на целите си и да служи като средство за справяне с икономическите, социалните и психологическите трудности в живота на хората.

Сбирките се провеждаха всеки вторник от 16,00 до 17,00 ч. При необходимост заниманията на групата бяха изнесени в зависимост от заявените в групата нужди – почистване на дома, поправка или ремонт.

Прието бе в тези групи да се съобщават подадените работни места в местната преса. Така участниците се информират за свободни работни места.

Група за честни отношения

Групата се провеждаше всеки вторник от 17,00 до 18,00 часа.

Групата продължи ефективната си работа по справяне с конфликти и решаване на проблеми на участниците в нея.

Клуб „Смисълът в живота”

Клубът се провеждаше всеки четвъртък от 16,00 ч. до 17,00 ч.

Активната работа на групата се състоеше в подкрепа на потребителите за работа по индивидуалните им планове за развитие и грижи.

Час по любов

Часът по любов се провеждаше веднъж седмично, всеки четвъртък от 17,00 до 18,00 часа. Той допринесе за повишаване емоционалната грамотност на участниците и формиране на умения за разпознаване на чувствата и назоваването им.

Програма „Шахклуб”

Клубът се провеждаше всеки четвъртък от 13.00 – 15.00 ч. Участниците повишаваха уменията си за игра на шах, съобразно нивото си. Радка Дойчева оказа активна подкрепа на членовете на клуба и на участниците в работническите първенства по шах.

Програма „Гражданско образование и възпитание”

Целта на програмата бе изясняване правата и задълженията на клиентите на ЦСРИ като граждани на РБ и като хора в неравностойно положение. През 2011 г. участниците се запознаваха активно с институциите и услугите, които предлагат за граждани.

Програма за рехабилитация на битови умения

Клуб „Вкусно”

И през 2011 г. клубът продължи да работи за изпълнение на целите си за усъвършенстване на уменията, свързани с пазаруване, готвене, сервиране, почистване, култура и поведение на хранене, социални контакти. Веднъж месечно продължи посещението на заведение за обществено хранене.

Група за почистване на дома

През периода в трудотерапията по почистване на дома се включваха клиентите на Центъра. И през тази година трудотерапевтът, отговарящ за рехабилитацията на битови умения е и клиент на Центъра. Част от клиентите изпълняваха ролята на обучители за останалите, които нямаха нужните умения.

Усвояваха се умения за почистване на различни обекти и предмети, както следва: почистване на двора; почистване на радиатори; почистване на барплот; почистване на маси и столове от павилиона; почистване на маси; почистване на прозорци; метене и миене на подови повърхности; миене на чинии; почистване на мивки; почистване на тоалетни; почистване на прах; почистване на первази и дървена дограма и грижа за цветята.

Група за работа в зеленчуковата градина

За зеленчуковата градина през годината се полагаха следните грижи: почистване на тревните площи, разкопаване, подравняване, засаждане със селскостопанска продукция и бъдеща грижа за тях.

Произведени бяха домати, пипер, зеле, ягоди, магданоз, джоджен и др.

Произведената продукция се използва в клуб „Вкусно”.

Програма „Социална трапезария”

От програмата се възползваха тези клиенти, които са в най-тежко социално положение и спазваха правилата на Центъра.

Програма „Здравословен живот”

Клуб „Здраве”

 

Програмата работеше в изпълнение на целите за разширяване на сферата на познания в областта на здравето, придобиване на умения за полагане на грижи за собственото здраве и обмяна на личен опит между участниците в областта на здравето.

През изминалата година продължи съвместната работа с РЗИ – Пазарджик. Служители на РЗИ изнасяха лекции на различни теми, свързани със здравето, на потребителите на Центъра. Мобилната лаборатория за анонимно изследване за СПИН посети Центъра и направи изследвания на потребителите.

Активен спорт

През 2011 г. бе продължена традицията за разходки до парк „Острова” и парк „Стадиона”. Те са съчетани със спортуване – футбол, федербал, тичане, гимнастика.

През месец ноември 2011 г. екипът и клиентите на ЦСРИ „Човеколюбие” участваха в Общински работнически турнир по тенис на маса и лека атлетика. Спортния ни клуб се сдоби с маса за тенис, на която желаещите тренират с удоволствие.

Стоматологичното лечение на клиентите и през тази година бе основна част от грижата за здравето.

Програма „Трудова рехабилитация”

През 2011 г. програмата продължи да работи за  повишаване качеството на живот и трудовата реализация на участниците в нея, възстановяване на трудовите им  умения и усвояване на модел за справяне с личните проблеми.

Ателие 99

През годината работата в ателието бе насочена към изработването на мартеници, картинни мозайки, отливането на восъчни фигури и оцветяването им от клиентите.

През пролетния и летен сезон усилията на участниците бяха насочени към работа в зеленчуковата градина.

Събиране на вторични суровини – хартия

И през тази годината продължи събирането на хартия за вторични суровини. Клиентите са активни в събирането на хартия.

Магазин „Седемте джуджета” и Павилион за закуски

Магазинът и павилионът са обучителни търговски обекти. Обучението в магазин „Седемте джуджета” и Павилион за закуски протече в насока затвърждаване и превръщане в устойчиви структури на уменията за продаване на наличните стоки.

През тази година в програмата взеха участие трима клиенти – двама работеха като продавачи в магазина и павилиона, а един като закупчик. Всички бяха на трудов договор. Това им осигуряваше едновременно защитена среда и условия максимално близки до реалните за пазара на труда. През годината приключиха трудовите договори на работещите в магазина и павилиона. Работещите заявиха желание при наличие на програми от Бюро по труда да продължат работата си в обекта.

Програма „Намиране на работа”

През годината работа започнаха 12 от клиентите на Центъра. Те бяха назначени по преференциални програми от Бюро по труда. За някои от потребителите това бе първо работно място. Поради това срещнахме известни трудности със спазването на трудовата дисциплина.

Останалите участници в програмата поддържат регистрация в Бюрото по труда и активно търсят подходяща работа.

Служба за психологическо консултиране

От тези услуги се възползваха, както клиентите на Центъра, така и граждани, имащи нужда от специализирана помощ.

В рамките на програмата някои от участниците ползваха индивидуални психологически консултации. Консултациите се провеждаха от психиатър, психолог или социален работник, в зависимост от естеството на проблема.

Програма „Специализирана библиотека „Човекознание”.

Библиотеката разполага вече със 1 183 тома специализирана психологическа и психиатрична литература. Необходимо беше периодичното и обогатяване с нова литература и видеоматериали. Библиотеката  предлагаше две услуги: „Заемна” и „Читалня”.

Програма „Работа със семейството”

Колеж по семейни отношения

През 2011 г. продължи работата на участниците в Колежа по семейни отношения. Продължи разглеждането на книги в първата част на групата. Участниците имаха възможност за дават заявки по проблеми и да получат помощ от останалите членове на групата.

Домашни посещения

През годината продължи осъществяването на домашни посещения на потребители на Центъра. От услугата могат да се възползват потребители с влошено здраве или психично състояние. Освен по домовете, потребителите биваха посещавани и в болницата.

Програма „Трениране на социални умения”

Програмата бе насочена към повишаване психологическата и социална грамотност, преодоляване на негативните симптоми и ефективното участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. През 2011 г. програмата включваше следните модули: „Основни разговорни умения”; „Управление на бюджет”; „Търсене на работа” и „Пълноценно прекарване на свободното време”.

Ограмотяване

Продължи дейността по ограмотяване на потребителите на Центъра. Ограмотяването бе в следните направления – български език, математика, компютърна грамотност, английски език. Нивото на преподаване бе съобразено с възможностите на клиентите.

Връзки с обществеността

Събития

През 2011 г. в ЦСРИ „Човеколюбие” се случиха  важни събития, между които посещения на членове на други НПО с цел обмяна на опит, провеждане на работни срещи, посещения на културни мероприятия, участие и организиране на  празници, участия на обществени дискусии, обучения и редица други. Всички те са отразени в Събитийния дневник на ЦСРИ.

Медийна кампания

И през 2011 г. бе проведена активна медийна кампания. Публикувани бяха прессъобщения в следните печатни медии: в. „Знаме”; в. „Пазарджишка Марица”. Материали за дейността ни бяха публикувани и в електронните медии pa-media.net, pa1.bg, focus-news.net.

Обучения на екипа

Обучения по различни теми

През 2011 година екипът на Центъра продължи активно да участва в обучения за повишаване на квалификацията и разширяване на професионалните компетенции.

Членовете на екипа взеха участие в серия от обучения за професионалисти, работещи в областта на предоставяне на социални услуги в общността.

Текуща квалификация на екипа

Целият екип повиши уменията си за работа по проекти, финансирани от Европейски съюз. Членовете на екипа работиха активно, както по осъществяване на преките дейности по проекта, така и по изготвяне на отчетите. Това се оказа не лека задача, но с общи усилия успяхме да доведем проекта до успешен край.

III. Проект „Заедно за психично здраве”

В изпълнение на своите цели Сдружение „Човеколюбие” създаде през 2011 г. проект „Заедно за психично здраве”. Проектът бе финансиран от Институт „Отворено общество” с подкрепата на Тръст за гражданско общество от Централна и Източна Европа. В изпълнение на дейностите по проекта бяха усвоени 3 165.66 лв. за 2011 г. лв.

Дейностите по проект „Овластяване на безвластните по време на криза” бяха с продължителност 6 месеца – септември 2011 – февруари 2012 г. Дейностите по проекта бяха, както следва:

Дейност 1: Административна дейност

Дейност 2: Разширяване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми „Човеколюбие” в Пазарджик

а) приемане на нови клиенти от друго населено място  – град Септември

б) осигуряване на защитена среда за хората с психични проблеми в град Септември и  придобиване на умения за работа в група

Дейност 3: Организационно развитие на Клуб за психично здраве в гр. Септември

3.1.Обучение на членовете на клуба за организационни умения

3.2. Създаване и работа на мобилен екип от специалисти в областта на психичното здраве

3.3. Застъпническа кампания в полза на хората с психични проблеми в Община Септември

3.4. Организиране на  интеграционни събития в град Септември и град Пазарджик

Дейност 4: Разширяване на регионалните и националните контакти на Сдружение „Човеколюбие”

Дейност 5: Медийна кампания

Смятаме, че чрез изпълнението на дейностите по проекта успяхме в значителна степен да решим проблема, който стоеше пред нас. Успяхме да информираме местната общественост и институции за проблемите на хората с психиатрични диагнози. От своя страна институциите проявиха заинтересованост и заявиха своята готовност за съвместна работа, за подпомагане дейността на клуба и за създаване на нова социална услуга на територията на гр. Септември.

ІV. Проект „Живот в общността”

Общата цел на проекта бе повишаване на социалния капитал за засилване на социалното включване на хората с психични проблеми в България. Една от специфичните цели на проекта е разкриване на нова социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” в град Пазарджик. Дейностите по проекта бяха както следва:

Дейност 1 – Подготвителна дейност

Дейността включваше: Избор на управител на социалната услуга и екип; Избор на фирма изпълнител и ремонтни дейности; Пренасяне на собствениците на апартаментите на хотел за един месец; Ремонт и обзавеждане; Избор на клиенти за социалната услуга.

Процедурите по избор бяха осъществени – управителя, екипа, фирмите, с които се работи по този проект, както и настанените потребители.

Дейност 2 – Предоставяне на социална услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми”

Дейността включваше: Предоставяне на комплекс от услуги, насочени към създаване на условия за пълно обслужване на потребителите във връзка с удовлетворяването на техните ежедневни, рехабилитационни и социални потребности.

Бяха настанени 6 потребителя – три жени и трима мъже. В последствие единият потребител на мъжкото жилище отпадна от проекта и на негово място бе настанен друг потребител. Потребителките в женското жилище запазиха състава си до края на проекта.

Дейност 3 – Работа в мрежа

Дейността включваше: Създаване и поддържане на мрежа от социални служби в страната, предоставящи услугата „Защитено жилище за хора с психични проблеми”; Обучение за повишаване на квалификацията на професионалистите, работещи в социалните служби, участващи в мрежата; Издаване и разпространение на обучителни материали; Изработване, размножаване и разпространение на документален филм за работата на социалните служби, участващи в мрежата; Обновяване на сайта на сдружение „Човеколюбие”.

Беше изградена мрежа от 6 социални служби от цялата страна – София, Русе, Ловеч, Шумен, Благоевград и Пазарджик. Бяха проведени 6 срещи на службите във всеки един от градовете. Професионалистите от службите участваха в 6 обучения отново в шестте града. Бе изработен и разпространен документален филм за работата на мрежата, както и сборник с обучителни материали от обученията.

Дейност 4 – Връзки с обществеността

Дейността включваше: Информационна кампания; Работа с общността – телевизионен форум „Диалог”, Обучение на потребители на ЗЖ в комуникация с институции, Народен университет за психично здраве, Дни на отворени врати.

В рамките на дейността бяха издадени бюлетин за живота на потребителите на защитеното жилище, информационни брошури, информационни табели, рекламни плакати и афиши. Бяха проведени 2 пресконференции. Бяха публикувани прессъобщения и телевизионни репортажи. В рамките на дейността бяпа изработени и излъчени 6 телевизионни форума. Потребителите на защитеното жилище участваха в 10 на брой обучения за работа с институции. Обществеността имаше възможност да присъства на 6 лекции на Народен университет за психично здраве. Всички обучителни материали бяха обобщени и издадени в наръчници. Бяха организирани и проведени Дни на отворени врати в Защитено жилище „Човеколюбие”.

За осъществяване на дейностите бяха усвоени 175 156, 27 лв., проекта приключи официално на 4 януари 2012 г.

Заложените цели и предвидените дейности бяха осъществени успешно. Сдружение „Човеколюбие” успя да развие социалната услуга възможно най-добре предвид съпътстващите осъществяването на дейностите обстоятелства – спецификата на работа с хора с психични проблеми, индивидуалността на всеки потребител, разминаването между очакванията на екипа и тези на потребителите, натовареността на екипите.

V. Взаимоспомагателна каса „Човеколюбие”

През 2011 г. бе внесен членски внос в размер на 558 лв.

VІ. Социално подпомагане

С ресурси на Сдружение „Човеколюбие” през 2011 г. бяха подпомогнати финансово членове и съмишленици. Помощта бе на обща стойност 809,14 лв.

VІІ. Дарения

За 2011 г. съмишленици и членове на сдружение „Човеколюбие” направиха дарения в размер на 7 936,36  лв.

 VIІІ. Партньори и донори

За успешното и пълноценно осъществяване на дейностите на ЦСРИ допринесоха редица наши добри партньори.

Основен партньор на Сдружение „Човеколюбие” по проект ЦСРИ е Министерството на труда и социалната политика, който финансира програмите на Центъра за период от 5 години.

Друг наш добър партньор през 2011 г. отново беше Дирекция “Бюро по труда” гр. Пазарджик. Дирекцията чрез програмите си осигури 12 работни места за потребителите на Центъра.

Успешно продължихме да си партнирахме и с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Пазарджик. Цяла година работихме с тях за приемането и насочването на хора с психични проблеми за потребителите на двете социални услуги . Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитено жилище за хора з психични проблеми.

Основен партньор по проекта „Заедно за психично здраве” беше Институт „Отворено общество” с подкрепата на Тръст за гражданско общество от Централна и Източна Европа, които финансираха дейностите по изпълнение на проекта.

Други наши партньори са Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”, РЗИ – Пазарджик, КСУДС – Пазарджик, сдружение „Бъдеще”, сдружение „Егида”.

IX. Mеждународна дейност

В периода 19 – 22. 05. 2011 г. представиетел на сдружение «Човеколюбие» – Анна Тилова /клиент на ЦСРИ/, участва в семинар на високо международно ниво в Брюксел. Събитието беше организирано от МENTAL HEALTH EUROPE (MHE) – организация на сдружения, институции и физически лица, активни в сферата на опазването на психичното здраве в Европа, и ENUSP – Европейската мрежа на бивши и настоящи пациенти, преживели психиатрично лечение. Целта на форума беше да запознае аудиторията с актуалното състояние и основните тенденции в сферата на психичното здраве и европейската социална политика и да подпомогне възстановяването дейността на ENUSP.

В периода 7 – 10.11.2011 г. сдружение „Човеколюбие” отново имаше свой представител на среща на международно ниво. Анна Тилова /клиент на ЦСРИ/ беше във Виена, където участва  на работна среща по  проект „Основни права на хора с интелектуални затруднения и хора с психични проблеми ”, организирана от Агенцията на Европейския съюз за основни права. Тя присъства на събитието заедно с координатора на проекта за България – Славка Кукува от Български Хелзинкски комитет. Целта на срещата беше представянето на  резултатите от изследванията на хора с психични проблеми и на хора с интелектуални затруднения, проведени в 9 държави-членки на Европейския съюз, и дискутиране на междинния доклад по проекта.

2011 година бе успешна и натоварена за Сдружение „Човеколюбие”. Успяхме да развием нова социална услуга и да се подготвим за развиване на още една. Паралелно с това продължихме да развиваме досегашната си работа и да я усъвършенстваме. Намерихме нови съмишленици и приятели, осъществихме добри контакти с много организации и обществени структури.