Годишен отчет за дейността на сдружение „Човеколюбие“ за 2013 г.

Сдружение „Човеколюбие” е учредено през 1992 г. Неговите цели са превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични проблеми.

I.Проект „Център за психично здраве”

В изпълнение на своите цели Сдружение „Човеколюбие” създаде проект „Център за психично здраве”. Проектът беше финансиран през 2001 г. от Обединени Холандски Фондации.

Центърът се превърна в дом за душата – място за осъзнаване и утвърждаване на човешките ценности в сферата на психичното здраве, за популяризиране на знания и опит, за работа по личното духовно развитие и усъвършенстване без разлика на възраст, пол и здравословно състояние.

Центърът се превърна и в школа за обучение на екипа и колеги от други НПО, като лектори са изявени преподаватели от СУ «Климент Охридски» и др.

II. Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”.

Дейността по проекта се извършва от 2005 г. като делегирана от държавата социална услуга. През 2013 г. дейността на ЦСРИ  бе финансирана с 819523,00 лв.

Капацитетът на ЦСРИ „Човеколюбие” е 32 човека, но през годината се работеше средно с 38 потребители.В края на 2013 година потребителите на социална услуга вече са 40.

В рамките на тези проекти през 2013 г. функционираха и се развиваха следните програми:

Пpограма „Социален клуб”

Организационна среща

Групата се събираше всеки понеделник от 16,00 до 17,00 ч. В нея се подлагаха на обсъждане и се решаваха всички текущи въпроси, свързани с организацията на дейностите в Сдружението и ЦСРИ през предстоящата седмица.

Видеоклуб

Клубът е част от програма за оползотворяване на свободното време.

През 2013 г. продължи съвместната работа с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”. Клиентите на Центъра посещаваха библиотеката, за да гледат филми там. Служителка на библиотеката посещаваше Центъра, за да прожектира филми на потребителите.

Социален клуб

През 2013 г. продължи дейността на Социалния клуб – съвместно празнуване на празници, рождени дни и клиент на месеца, както и посещение на културни мероприятия. Клиентите на Центъра отбелязаха заедно националните и традиционни празници на страната ни. Потребителите на Центъра, показващи активност при участие в програмите бяха поощрени с грамоти, дребни награди, а най-активните с 20 лв. парична награда.

Програма „Човешки ценности”

Група за взаимопомощ

През тази година групата за взаимопомощ продължи да работи за изпълнение на целите си и да служи като средство за справяне с икономическите, социалните и психологическите трудности в живота на хората.

Сбирките се провеждаха всеки вторник от 16,00 до 17,00 ч. При необходимост заниманията на групата бяха изнесени в зависимост от заявените в групата нужди – почистване на дома, поправка или ремонт.

Прието бе в тези групи да се съобщават подадените работни места в местната преса. Така участниците се информират за свободни работни места.

Група за честни отношения

Групата се провеждаше всеки вторник от 17,00 до 18,00 часа.

Групата продължи ефективната си работа по справяне с конфликти и решаване на проблеми на участниците в нея.  Изтеклата одина в групата се разглеждаха мого конфликти възникнали между наши потребители живеещи в двета апартамента на  защитеното жилище.

Клуб „Смисълът в живота”

Клубът се провеждаше всеки четвъртък от 16,00 ч. до 17,00 ч.

Активната работа на групата се състоеше в подкрепа на потребителите за работа по индивидуалните им планове за развитие и грижи.

Час по любов

Часът по любов се провеждаше веднъж седмично, всеки четвъртък от 17,00 до 18,00 часа. Той допринесе за повишаване емоционалната грамотност на участниците и формиране на умения за разпознаване на чувствата и назоваването им.

Програма „Шахклуб”

Клубът се провеждаше всеки четвъртък от 13.00 – 15.00 ч. Участниците повишаваха уменията си за игра на шах, съобразно нивото си. Активно участие в работата на клуба взеха и Илия Гергинчев, Илия Шенгаров, Фанка Василева и Димитър Марков, които подпомагаха усърдно своите другари за разучаване на етюди и овладяване на шахматното майсторство. Потребители на социалната услуга участваха в турнир  и блиц турнир по шах в Димитровград и въпреки напускането на Радка Дойчева женският отбор успя отново да се пребори отново за първото място на работническото първенство. През  годината бяха организирани и партии шах с живи фигури със студенти от СУ „КлиментОхридсск”, а така също и с потребители на центрове за социална рехабилитац;ия от Добрич и София.

Програма „Гражданско образование и възпитание”

Целта на програмата бе изясняване правата и задълженията на клиентите на ЦСРИ като граждани на РБ и като хора в неравностойно положение. През 2012 г. участниците се запознаваха активно с институциите и услугите, които предлагат за граждани. Като част от програмата продължи   мълчаливото присъствие на потребители, съмишленици и екипа пред Община Пазарджик, като форма на протест срещу непрозрачната  работа но Общината и пречките, които създава за услугата „Защитено жилище” и базата на социалното предприятие.

Програма за рехабилитация на битови умения

Клуб „Вкусно”

И през 2013 г. клубът продължи да работи за изпълнение на целите си за усъвършенстване на уменията, свързани с пазаруване, готвене, сервиране, почистване, култура и поведение на хранене, социални контакти. Веднъж месечно продължи посещението на заведение за обществено хранене с цел  социализиране на потребителите.

Група за почистване на дома

През периода в трудотерапията по почистване на дома се включваха клиентите на Центъра. И през тази година трудотерапевтът, отговарящ за рехабилитацията на битови умения е и клиент на Центъра. Част от клиентите изпълняваха ролята на обучители за останалите, които нямаха нужните умения.

Усвояваха се умения за почистване на различни обекти и предмети, както следва: почистване на двора; почистване на радиатори; почистване на барплот; почистване на маси и столове от павилиона; почистване на маси; почистване на прозорци; метене и миене на подови повърхности; миене на чинии; почистване на мивки; почистване на тоалетни; почистване на прах; почистване на первази и дървена дограма и грижа за цветята. Част от групата  се включи в подпомагане почистването на дома на потребител, който е изграден като защитено жилище, но все още услугата не е финансирана като делегирана от държавата дейност.

Зеленчукопроизводство

За зеленчуковата градина през годината се полагаха следните грижи: почистване на тревните площи, разкопаване, подравняване, засаждане на семена и разсад и последващите  грижи за младите растения.

През изтеклата година  в зеленчуковата градина бяха произведени достатъчни количества свежи зеленчуци, които задоволиха напълно нуждите на клуб „Вкусно”,  разнообразяваха менюто на потребителите на организираните екскурзии и  дори бяха приготвени и консерви.

Програма „Социална трапезария”

От програмата се възползва потребители на ЗЖ, за което няма финансиране, и който е на ръба на оцеляването, както и някоолко други  потребители с много ниски доходи

Програма „Здравословен живот”

Клуб „Здраве”

Програмата работеше в изпълнение на целите за разширяване на сферата на познания в областта на здравето, придобиване на умения за полагане на грижи за собственото здраве и обмяна на личен опит между участниците в областта на здравето.

През изминалата година продължи съвместната работа с РЗИ – Пазарджик. Служители на РЗИ изнасяха лекции на различни теми, свързани със здравето, на потребителите на Центъра. Мобилната лаборатория за анонимно изследване за СПИН посети Центъра и направи изследвания на потребителите. Наши потребители участваха и в кампанията срещу СПИН, организирана от РЗИ – Пазарджик.

Стоматологичното лечение на клиентите и през тази година бе основна част от грижата за здравето. Сериозна стъпка в това отношение бе направена в клуб Септември, където до сега такава помощ не бе предоставяна.

Активен спорт

През 2013 г. бе продължена традицията за разходки до парк „Острова” и парк „Стадиона”. Те са съчетани със спортуване – футбол, федербал, тичане, гимнастика.

През месец ноември 2013 г. екипът и клиентите на ЦСРИ „Човеколюбие” участваха в Общински работнически турнир по тенис на маса и лека атлетика, както и традиционните  шахматни турнири, на повечето от които заехме призиви места.

Незабравими ще останат за потребителите двудневната екскурзия до  Витоша и еднодневните екскурзии до „Чудните мостове”, Крепостта „Цепина” и Плиоценски парк Дорково, до м. „Оборище и  до „Жаба могила” в гр. Стрелча, до пещерата „Снежанка” и историческия град Брацигово, до гр. Димитрловград  и др.

Програма „Трудова рехабилитация”

През 2013 г. програмата продължи да работи за  повишаване качеството на живот и трудовата реализация на участниците в нея, възстановяване на трудовите им  умения и усвояване на модел за справяне с личните проблеми.

Ателие 99

През годината работата в ателието бе насочена към изработването на мартеници, картинни мозайки, отливането на восъчни фигури и оцветяването им от клиентите. И през тази година  в ателието се  внедриха нови техники –изработването на  мозайка от фаянсови и теракотни парчета  и нова техника за рисуване на геометрични пана.

През пролетния и летен сезон усилията на участниците бяха насочени към работа в зеленчуковата градина.

Събиране на вторични суровини – хартия

И през тази годината продължи събирането на хартия за вторични суровини. Клиентите са активни в това занимание и са доволни при разпределянето на получените макар и скромните суми.  При събирането на хартия помощ ни оказват  магазини и офиси.

Магазин „Седемте джуджета” и Павилион за закуски

Главно, поради пречки, създадени от Община Пазарджик магазинът и павилионът  за закуски  вече втора година  не работят и  потребителите, които  получаваха трудова рехабилитация и трудова заетост в тях  бяха освободени.

Програма „Намиране на работа”

През годината работа започнаха  6 от клиентите на Центъра. Трима от тях работиха по програма за стажуване и трима по Мярка 52.2. – заетост за хора с увреждания.

Служба за психологическо консултиране

От тези услуги се възползваха, както клиентите на Центъра, така и граждани, имащи нужда от специализирана помощ.

В рамките на програмата някои от участниците ползваха индивидуални психологически консултации. Консултациите се провеждаха от психиатър, психолог или социален работник, в зависимост от естеството на проблема. Тук трябва да отбележим, че консултациите на психиатъра д-р Марков бяха безвъзмездни.

Програма „Специализирана библиотека „Човекознание”.

Библиотеката разполага вече със 1238 тома специализирана психологическа и психиатрична литература. Необходимо беше периодичното и обогатяване с нова литература и видеоматериали. Библиотеката  предлагаше две услуги: „Заемна” и „Читалня”.

Програма „Работа със семейството”

Колеж по семейни отношения

През 2013 г. продължи работата на участниците в Колежа по семейни отношения. Продължи разглеждането на книги в първата част на групата. Участниците имаха възможност за дават заявки по семейни и лични проблеми и да получат помощ от останалите членове на групата. През 2013 година прояви траен интерес и беше редовен посетител на колежа една гражданка със сериозни проблеми – майка-осиновителка, която беше на ръба на разсиновяването. В крайна сметка резултатът много положителен – отношенията между нея и детето вече са много добри. Като водеща на колежа за семейни отношения през изтеклата година беше привлечена доброволка.

Домашни посещения

През годината продължи осъществяването на домашни посещения на потребители на Центъра. От услугата могат да се възползват потребители с влошено здраве или психично състояние. Освен по домовете, потребителите биваха посещавани и в болницата. В домашните посещения се включиха и  потребители, които видимо многостранно са израснали  за времето на пребиваването им в ЦСРИ „Човеколюбие” и сега помагат на своите другари.

Програма „Трениране на социални умения”

Програмата бе насочена към повишаване психологическата и социална грамотност, преодоляване на негативните симптоми и ефективното участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. През 2013 г. програмата включваше следните модули: „Себеразкриване, себеизразяване, себеутвърждаване” и „Управление на личния бюджет”.

Ограмотяване

Продължи дейността по ограмотяване на потребителите на Центъра. Ограмотяването бе в следните направления – български език, математика, компютърна грамотност, английски език. Нивото на преподаване бе съобразено с възможностите на клиентите.

Обучение извън ЦСРИ

През годината 2 потребители завършиха курсове  в Българо-германския център. И през 2013 г. продължи участие на 3 потребители на Център „Човеколюбие” в курс за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех” на Министерство на образованието, младежта и науката, а две потребителки продължават задочното си обучение за средно образование в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна”.

Двама потребители на социалната услуга завършиха курс за съдии по шах. В сътрудничество с библиотека „Н.Фурнаджиев” по проект „Глобални библиотеки” в два потока 12 наши потребители завършиха курс по компютър.

Връзки с обществеността

Събития

През изминалата 2013 г. се случиха важни за ЦСРИ „Човеколюбие” събития:

Екипът на социалната услуга получи специална грамота за успешната рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми и промяна на обществените нагласи към тях на церемония „Човек на годината 2013”, организирана от Български хелзинкски комитет.
В периода 01-11.10.2013 г. се проведоха Празници на психичното здраве, посветени на 10 октомври – Световен ден за психично здраве в които активно се включиха клиентите на Център „Човеколюбие”. Програмата включваше посещение на кино 3 D формат, семейното кулинарно състезание „Къщата на нашите мечти”, откриване на съвместна арт изложба на Център „Човеколюбие” и Национална организация на потребителите на психичноздравни услуги /НОППЗУ/, екскурзия до с. Дорково, крепостта „Цепина” и Плиоценски парк – Дорково, празник на Клуб за психично здраве – Септември, обучение „Стратегическо планиране” в Стрелча, Спортен празник „С любов към човека” в град София.
Интересно събитие за ЦСРИ „Човеколюбие” беше играта на шах с участието на живи фигури. На 10.05. на площад „К.Величков” се проведе мач с живи фигури с цел популяризиране на шахматния модел на политиката и на девиза на Сдружение „Човеколюбие” – „Прави любов, а не война”. На 28.05. в София също беше организиран турнир по шахмат с живи фигури, в който се включиха представители на различни организации за психично здраве, студенти от СУ „Св. св. Климент Охридски”, граждани.
ЦСРИ „Човеколюбие” осъществи обмяна на опит с членове на  Национална организация на потребителите на психичноздравни услуги – София. Член на Управителния съвет на организацията посети Център „Човеколюбие” през юни с цел опознаване на дейността на социалната услуга и обмяна на опит. Управителят на Център „Човеколюбие” участва в сбирки на членовете на НОППЗУ и беше водещ на работа в групи. Други гости на ЦСРИ „Човеколюбие” за 2013 г. бяха Радислав Атанасов – преподавател в НСА, проф. Димитър Кайков, Бенко Русев, Илияна Йотова – евродепутат, представители на мормоните и др.
През 2013 г бяха отличени „Клиент на месеца” и „Клиент на седмицата”, които получаваха специални грамоти по определени критерии. Празнуваха се рождените и именните дни на клиентите на ЦСРИ.
На 14.02. – Ден на любовта, беше организирано тържество по случай патронния празник на Сдружение „Човеколюбие”. Членове на Социален клуб „Човеколюбие” раздадоха валентинки на гражданите на Пазарджик и подариха половин метрова валентинка на кмета на града – г-н Тодор Попов. С посещение на обществено заведение и рецитал беше отпразнуван 8 март – Международен ден на жената. По случай 1 март членове на Социалния клуб раздадоха мартеници, изработени в програмата за трудова рехабилитация  Ателие 99, на институции и представители на местна власт. Тържествено беше отпразнувана Коледа на 20.12.2013 г. Гост на празника беше директорът на регионална дирекция „Социално подпомагане” – г-жа Цветелина Арапова.
През 2013 г. бяха организирани походи и екскурзии до природен парк „Витоша”, Башикарово, Чудните мостове и др.
Клиенти на Център „Човеколюбие” активно участваха в събития на град Пазарджик. На 19.02. бяха поднесени цветя на паметника на Васил Левски по случай 140 години от героичната му смърт. Членове на Социален клуб „Човеколюбие” присъстваха на празника на град Пазарджик на 21.05 и на запалване на коледните светлини на 09.12 от кмета на града. Представители на Център „Човеколюбие” се включиха във фестивала на изкуствата „Арт идея – арт алея”, организиран от Община Пазарджик. Посетени бяха културни мероприятия, сред които концерт на мандолинен оркестър „Елена Генова”, литературна вечер, посветена на Първан Стефанов и др. Членове на Колежа по семейни отношения се срещнаха с писателя Калин Терзийски – автор на книгата „Алкохол”.
На 9.09.2013 г. клиенти на Център „Човеколюбие” участваха в учредяването на Клуб за психично здраве – Стрелча, и разгледаха забележителностите в околността – местността „Оборище” и „Жаба могила”.
Активно беше участието на членове на Спортен клуб „Човеколюбие” в проявите на общински работнически спортен клуб – Пазарджик. Добро беше представянето на женският отбор в лекоатлетическия крос и тениса на маса. Състезателките на шахматен клуб „Човеколюбие” завоюваха първото място на общинския шахматен турнир. За своето активно участие членовете на спортен клуб „Човеколюбие” присъстваха на тържествената церемония „Вечер на спортиста” на 07.06 и 29.11.2013 г., като получиха купи за масово участие и награда от директора на регионална дирекция „Социално подпомагане”.

Шахматните си умения членовете на Шахматен клуб „Човеколюбие” проявиха и на национално ниво – блиц-турнири в Димитровград – „Пролет 2013” и „Есен 2013”.

И през  2013 г. клиентите на Център „Човеколюбие” активно участваха в започналото през есента на 2012 г. Мълчаливо присъствие „ За прозрачност в работата на Община Пазарджик”. Всеки вторник те настояваха да бъде решен проблемът със Защитено жилище  „Човеколюбие” и материалната база на Социално предприятие „Човеколюбие”. Клиентите на Център „Човеколюбие” участваха в обсъждане на предстоящи промени в структурата и организацията на Сдружение „Човеколюбие”, като заявиха своята гражданска позиция. През ноември адвокат Анета Генова запозна потребителите на Центъра с метода „подкрепено взимане на решение”, което ще замени института на запрещението.
Представители на Център „Човеколюбие” активно участваха в обществени събития. На 17.05 беше проведена регионална среща на доставчиците на социални услуги на тема „Партньорство за по-добри социални услуги”, на която беше публично поставен въпросът с финансирането на Защитено жилище „Човеколюбие”  и материалната база на Социално предприятие „Човеколюбие”. Управителят на услугата се включи в работна среща на Консултативния съвет по обществен контрол в областта на социалните услуги в област Пазарджик. Представители на Центъра участваха в срещи по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” и в кръгла маса на тема „Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората” – инициатива на Български център за нестопанско право и Национално сдружение на общините. Сътрудникът по връзки с обществеността се включи в Лятно училище за НПО – Аркутино 2013 г. в ролята на обучител, като запозна присъстващите със застъпническата кампания в полза на Защитено жилище „Човеколюбие” и Социално предприятие. Специалистът по връзки с обществеността присъства и на церемонията „Проект на годината”, организирана от Фондация „Лале” за награждаване на най-добрите проекти на граждански организации в социалната сфера. Всички събития на ЦСРИ „Човеколюбие” за 2013 г. са отразени в Събитиен дневник.

Медийна кампания

И през 2013 г. бе проведена активна медийна кампания. Редовно бяха изпращани прессъобщения до медиите с информация за значими и актуални събития на ЦСРИ „Човеколюбие”. Отразени бяха сериозни проблеми и важни прояви като въпросът с бъдещето на Защитено жилище „Човеколюбие” и материалната база на Социално предприятие „Човеколюбие”, турнирът по шахмат с живи фигури, посещението на евродепутат Илияна Йотова в Център „Човеколюбие”, наградата „Човек на годината 2013”, работата по програмите за рехабилитация и интеграция на Центъра, участието в спортни прояви и др. Публикувана беше информация в печатни и електронни медии като в. „Знаме”; в. „Пазарджишка Марица”, в. „Стандарт”, pa-media.net, pa1.bg, focus-news.net., 24 часа.бг, Марица.бг и др. Интерес към работата на ЦСРИ „Човеколюбие” проявяваха журналисти от телевизия „Телекабел”, радио „Фокус”, Българско национално радио, „Дарик” радио. Екип на „Частен случай” направи предаване за проблема със Защитено жилище „Човеколюбие” и материалната база на Социално предприятие „Човеколюбие”. Описание на публикуваната информация и контакти с медии се съдържа в Медиен дневник.

Обучения на екипа

Обучения по различни теми

През 2013 година екипът на Центъра продължи активно да участва в обучения за повишаване на квалификацията и разширяване на професионалните компетенции.

Членовете на екипа взеха участие в обучения за професионалисти, работещи в областта на предоставяне на социални услуги в общността по проект „За повече и по-качествеени социални услуги”. Специалистите се обучаваха и в семинари на национално ниво. Двама от членовете на екипа записаха следдипломна квалификация за треньори по шах в Национална спортна академия, а друг – магистратура за управление на социалните дейности. Член на екипа завърши курс и е правоспособен съдия по шах. Всички координатори на грижи участваха в  тематични обучения по проект „За повече и по-качествени социални услуги”

Текуща квалификация на екипа

Целият екип повиши уменията си за работа по проекти, финансирани от Европейски съюз. Отделни членове на екипа, а в много случаи и целият екип присъстваше на информационни дни  на различни равнища и така се запознаваше с изисквания на европейското законодеателство и отваряне на финансиращи линии, както и с начални умения за писане на проекти.

Екипът се запозна обстойно с Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ” на  АСП и още от четвъртото тримесечие на 2013 година внедри в работата си  изискуемите се от ръководството формуляри.

ІІІ. Проект „Живот в общността”

С приключванетоп на проекта наа 04.01.2012 год. се започна „ходене по мъките” за осигуряване устойчивост на услугата според изискванията на проекта.

Община Пазарджик  продължи да възпрепятства финансирането на услугата „Защитено жилище” като делегирана от държавата дейност. Въпреки това, обаче услугата продължава да съществува, като всички дейности се извършват безвъзмездно от екипа на Сдружение „Човеколюбие” и доброволци. Тук трябва да отбележим, че всички съпричастни към работата на Сдружение „Човеколюбие” достойно защитават  услугата „Защитено жилище” и с много инициативи и упоритост търсят съдействието на национални и европейски структури за преодоляване на пречките, които  Общината създава. Смятаме, че това е една от нашите каузи и сме решени да се борим до победа.

ІV. Проект „За повече и по-качествени социални услуги”

На 10 юли 2013 г. Сдружение „Човеколюбие”стартира изпълнението на проект „За повече и по-качествени социални услуги”, който се реализира на територията на 3 побщини – Пазарджик, Септември и Стрелча. Неговата продължителност е 12 месеца. Асоцииран партньор е Община Стрелча.

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Сдружение „Човеколюбие” за предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Размерът на безвъзмездната швейцарска помощ е 145 960.31 лв., а общата му стойност е 162178,13 лв. Целевата група са хора с психични проблеми, професионалисти в областта на психичното здраве и социалните дейности, съмишленици и симпатизанти.

Реализирането на проекта  включва изпълнението на 5 дейности.

Първата дейност – „Административна дейност”, има за цел по-добро управление и организация на проекта и включва неговото управление, процедури за избор на изпълнител и публичност.

„Създаване на Център за психично здраве в град Септември” е втората проектна дейност, чиято цел е създаване на условия за предоставяне  социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми“ в община Септември. По тази дейност се извършва ремонт на имот, предоставен на Сдружение „Човеколюбие” от Община Септември. Предстои обзавеждане и оборудване,  подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга, обучение на екип за работа в ЦСРИ, обмяна на опит. За организиране на работата на място е назначен регионален координатор.

Целта на третата дейност  „Разширяване капацитета на съществуващите социални услуги на Сдружение „Човеколюбие” – Защитено жилище и Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми” е създаване на условия за по-добра и по-ефективна работа на екипа на ЦСРИ и  увеличаване броя на потребителите на ЗЖ от 6 на 8. Тя предвижда преустройство на съществуващите складови помещения в офис и архив и обзавеждане на ЗЖ „Човеколюбие”.

Четвъртата дейност – „Създаване и организационно развитие на Клуб за психично здраве в Община Стрелча” има за цел мобилизиране на ресурсите на  община Стрелча относно развитието на социалните услуги в общината  и развитие на идеята за психичното здраве като ценност за личността и обществото. В началото на проекта беше предоставено помещение от Община Стрелча за срещите на Клуба. Идентифицирани бяха заинтересованите страни – хора с увреждания, професионалисти – представители на Община Стрелча, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел «Социална закрила» към Дирекция «Социален патронаж», Исторически музей – Стрелча, Туристически информационен център Домашен социален патронаж, СОУ «Св. Св. Кирил и Методий», и доброволци от Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида. На 9 септември 2013 г. беше учреден Клуб за психично здраве. На събитието присъстваха представители на заинтересованите страни. Членовете на клуба участват в ежеседмични срещи в Младежки дом – Стрелча. По четвърта дейност се предвиждат девет обучителни модула за НПО, три от които бяха проведени – «Стратегическо планиране», «Планиране на проекти» и «Коалиции, партньорства, мрежи». Предстои и обмяна на опит. За организиране на работата на място е назначен регионален координатор.

Последната пета дейност „Промени в структурата и организацията на Сдружение „Човеколюбие” цели по-добро и структурирано управление на Сдружение „Човеколюбие”. Тя включва анализ на действащото българско законодателство, относимо към правната рамка на юридическите лица с нестопанска цел и устройствени актове, подготовка на проекти на документи за регистрация и обсъждането им с възложителя, проследяване на процедурата по регистрация пред съответните съдилища, извършване на последващи регистрации – пред Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, ДА“Национална сигурност“.

По проекта „За повече и по-качествени социални усдлуги” през годината са изразходвани  23 338,31лв., като  до момента строително-монтажните работи на центъра в гр. Септември са пред завършване и са проведени 3 обучения по проекта в гр. Стрелча.

V. Взаимоспомагателна каса „Човеколюбие”

През годината ВСК е подпомогнала 3 членове. Сумата на тази помощ възлиза на 900,00 лв.

VІ. Социално подпомагане

През 2013 г. със сумата от 125 лв. беше подпомогнат потребител на ЗЖ в невъзможност да си плати консумираната еленерги,  със 100,00 лв семейството на починал наш потребител, а много други наши потребители бяха подпомогнати със зеленчуци от градината и храна от „Клуб „Вкусно”.

VІІ. Дарения

За 2013 г. съмишленици и членове на сдружение „Човеколюбие” направиха дарения в размер на 1 253,65 лв., като по волята на дарителите 19  потребители на социална услуга получиха дарения в размер на 875 лв.  Голяма част от тях са за разкриване на преходни работни места по програма „Намиране на работа”.

VIІІ. Партньори и донори

За успешното и пълноценно осъществяване на дейностите на ЦСРИ допринесоха редица наши добри партньори.

Основен партньор на Сдружение „Човеколюбие” по проект ЦСРИ е Министерството на труда и социалната политика, който финансира програмите на Центъра за период от 5 години.

Друг наш добър партньор през 2013 г. отново беше Дирекция “Бюро по труда” гр. Пазарджик. Дирекцията осигури 6 работни места за потребител на Центъра за период от 6 месеца – 3 за стажуване и 3  по програма за хора с увреждания.

Успешно продължихме да си партнирахме и с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Пазарджик. Цяла година работихме с тях за приемането и насочването на хора с психични проблеми за потребителите на двете социални услуги . Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитено жилище за хора с психични проблеми.

Други наши партньори са Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”, РЗИ – Пазарджик, КСУДС – Пазарджик, Сдружение „Бъдеще”, Областен информационен център – Пазарджик, Сдружение „Егида”, Дневен център за възрастни с психични увреждания – София, Община Септември, Община Стрелча, Национална спортна академия, Национална организация на потребителите на психично здравни услуги – София, дружество „Тренинг фактори”, Общински работнически спортен клуб – Пазарджик, Български хелзинкски комитет, Български център за нестопанско право, медиите „Пазарджишка Марица, „Телемедия”, радио „Фокус”, Българско национално радио.

Национална организация на потребителите на психично здравни услуги /НОППЗУ/ – София, също си партнира със Сдружение „Човеколюбие” през изминалата година. Представители на Сдружението гостуваха в София, а членове на НОППЗУ посетиха Център „Човеколюбие” с цел обмяна на опит на Празници на психичното здраве и откриха съвместна изложба с клиенти на Центъра.

Друг партньор е дружеството за обучение и квалификация „Тренинг фактори”, в чиито обучителни семинари редовно участваха представители на Сдружение „Човеколюбие”.

През 2013 г. на стаж в Център „Човеколюбие” бяха студенти четвърти курс на специалността „Социални дейности” от ПУ „Паисий Хилендарски”. С добрите практики на социалната услуга се запознаха и студенти, изучаващи социални дейности в СУ „Св. Св. Климент Охридски”.

Български Хелзинкски комитет връчи специална грамота „Човек на годината 2013” на Сдружение „Човеколюбие” за интеграцията на хората с психични проблеми и промяна на обществените нагласи към тях.

И през 2013 г. партньор в спортната дейност на Сдружението беше Общински работнически спортен клуб – Пазарджик. Спортен клуб „Човеколюбие” активно участва в общинските работнически спортни игри през 2013 г. и завоюва купата за масово участие.

Активно беше сътрудничеството на Сдружение „Човеколюбие” с Български център за нестопанско право. Сътрудникът по връзки с обществеността към Центъра посети Лятно училище за НПО – Аркутино 2013 г. в ролята на обучител.

През 2103 година Сдружение „Човеколюбие” беше партньор на Библиотека „Н. Фурнаджиев” по проект „Глобални библиотеки”, като двама наши представители взеха участие в заключителното мероприятие на проекта в курорта „Слънчев бряг”.

IX. Mеждународна дейност

През 2013 година осъществихме контакти с Италианската търговка камара и се надяваме на сериозна помощ за рестартиране на социалното ни предприятие.

Направихме и сериозен опит за превод на сайта на Сдружението на английски език, с което се надяваме да разширим и международните ни контакти.

 Управител:

Надежда Кузерманова

Изготвил доклада: Нонка Михайлова