Мисия

Сдружение “Човеколюбие” работи за развитие на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото.

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Подпомагане и защита на лица с психични проблеми, изразяващо се в обучение и подкрепа за самостоятелно справяне с проблеми и лично духовно израстване.

2. Повишаване на психологическата грамотност на обществото.

3. Утвърждаване на Център за психично здраве „Човеколюбие“ като средище за духовна пробуда, осъзнаване на човешките ценности и популяризиране на световния опит  по проблемите на психичното здраве.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1.  Да обединява усилията и разгръща инициативата на членовете и останалите граждани за подобряване на жизнените условия на лицата с психични проблеми и техните семейства;

2. Да провежда просветна дейност по въпросите на опазване на душевното здраве на населението и да осигурява на нуждаещите се граждани необходимата информация за начините и средствата за справяне с психичните проблеми;

3. Да оказва съдействие за разширяване на съществуващите и за създаване на нови специализирани заведения за оказване на помощ на лица с психични проблеми, както и за подобряване на условията във съществуващите;

4. Да организира ползването на държавни и ведомствени почивни домове и други подходящи обекти за отдих и възстановяване на лица с психични проблеми и техните семейства;

5. Да съдейства на държавните органи, стопанските и други организации за организиране на професионални обучения и преквалификация на лицата с психични проблеми, особено на младежите и девойките, включително и създаване на специализирани учебни заведения, както и за настаняване на подходяща работа, съобразно индивидуалните им особености и възможности;

6. Да работи съвместно със здравните учреждения, училищата, стопанските и други организации, както и със средствата за масова информация, за проедолаване на проявите на безразличие и разширяване на обществената благотворителност в полза на лицата с психични проблеми и техните семейства;

7. Да проявява инициатива и оказва обществено съдействие и помощ на специализираните заведения, занимаващи се или имащи отношени към лицата с психични проблеми и техните семейства;

8. Да предоставя правни консултации и оказва помощ във връзка с настаняването в болнични заведения и снабдяването с лекарства, организирането на отдиха и възстановяването, трудоустройството, професионалната подготовка, пенсионирането и битовото устройство на лицата с психични проблеми;

9. Да следи за точното прилагане на законодателството, имащо отношение към проблемите на психичното здраве и защита на специфичните права и интереси на лицата с психични проблеми, както и да прави по установения ред предложения за отстраняване на допуснатите нарушения.

10. Да работи за развиването на организирана спортна дейност за хора с психични проблеми.

11. Да създаде шах клуб, който да работи за масовизиране на шаха като спорт и за организиране на шахматни турнири на хора с психични проблеми.

12. Да работи за утвърждаването на основните човешки ценности – любов, смисъл в живота, честни отношения, взаимопомощ, за утвърждаването на психичното здраве като ценност за личността и обществото.