Дипломна работа „Иновации в управлението на ЦСРИ „Човеколюбие““

ДИПЛОМАНТ: Мария Петрова Мерджанова

І. УВОД

В дипломната работа разглеждам темата ,,Иновации в управлението на ЦСРИ ,,Човеколюбие”.

Личната ми мотивация да избера тази тема е започналата структурна промяна в организацията, в която работя, и  кариерното израстване на екипа. Разкриването на нови социални услуги в Септември и в Стрелча налага изграждане на допълнителни екипи, обучени и подготвени за съответната  длъжност.

Отговорността, която поемам, като мениджър на ЦСРИ ,,Човеколюбие“ ме мотивира да повиша знанията и управленските си умения,  да се запозная по-задълбочено с управлението на организацията, да изследвам и сравня модела ни  на управление с модела на управление на други организации.

С моята дипломна работа се надявам да обогатя научния капацитет на организацията ни. Досега са направени научни изследвания от мои колеги по следните теми: „Модел за супервизия в център за психо-социална рехабилитация на хора с психични увреждания”, „Влияние на шахматната игра върху психичното състояниена психиатрични пациенти”,„Изследване мотивацията за ресоциализация на психичноболни”. В процес на разработване са изследвания с теми: „Особености на теорията и методиката на спортната подготовка в шахматен клуб „Човеколюбие” и „Ролята на преноса в спортната подготовка и в терапията на шахматистите от спортен клуб „Човеколюбие”. На научни конференции са представени съобщения от мои колеги на теми: „Егологията – нова школа в психиатрията” (2002); „Две години Център за психично здраве „Човеколюбие” – Пазарджик” (2003); Център за психично здраве „Човеколюбие” – нови роли и отговорности в процеса на интеграция на  психиатричните пациенти в обществото” (2004); „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Човеколюбие” – устойчив модел на обслужване” (2005); „Програма „Гражданско образование и възпитание” в Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие” (2007).

Вярвам, че с тази дипломна работа ще намериясъмишленици, които ше използват модела за справяне с проблеми и ще се присъединят към идеята да направим света по-добро място за живот.

ІІ.  ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА И ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

 1. Управление

За да може една организация да реализира своите цели и задачи, някой трябва да координира дейността на всички подразделения и хора, които работят в организацията. Необходимостта всяка организация да бъде управлявана, т.е. в нея да протича процес на управление, е повече от очевидна. Личността, която управлява, наричаме ръководител или мениджър. Всички ръководители осъществяват дейности или работи, които са много общи или близки. Всички ръководители събират и обработват информация, разработват варианти на решения, свеждат решенията до своите подчинени. Но всеки от тях, в зависимост от опита, квалификацията и способностите си, върши тези дейности и работи по индивидуален и специфичен начин. С други думи, едни управляват по-добре, други вършат това по-зле. Така, както актьорът на сцената играе по определени правила, т.е. изпълнява точно определена роля, така и ръководителя в организацията заема точно определена длъжност. Единият играе по правилата на пиесата, а другият по правилата на организацията, но и двамата неизбежно внасят нещо индивидуално в своите изяви.

1.1.Определение   

Няма дефиниция за управлението, която да удовлетвори всички специалисти и всички гледни точки. Налице е една гледна точка, която е може би най-разпространена и обяснява по следния начин управлението: за всяка организация съществува процес на управление, изразен в реализация на функции, които трябва да изпълнява всеки ръководител. В най-новите изследвания в областта на управлението има тенденции то да се разглежда като реализация на някакви функции. Повечето от специалистите са склонни да приемат следното определение:,,Управлението е процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол, необходими за формулирането и достигането целите на организацията”.

Според Питър Дракър, който е считан за един от най-големите теоретици в областта на управлението, ,,Управлението – това е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група”. Според него управлението води до сериозни социални изменения.

Управлението може да се дефинира още като целенасочен начин на въздействие върху поведението на някаква организация за достигане на предварително формулирани цели.

 1.  Елементи на организацията и процеса на управление

Елементи на организацията и процеса на управление са: вътрешната среда на организацията, външната среда на организацията, социалната отговорност и етичните норми.

 1. Свързващи процеси – това са: комуникациите в управлението, вземането

на решения.

Комуникационен процес може да се дефинира като обмен на информация между две или повече лица. Основната цел на комуникационния процес е осигуряване разбиране на информацията, която е предмет на обмен, т.е. съобщение. Сам по себе си обменът на информация не гарантира ефективност при общуването. За да се разбере по-добре този процес, трябва да се раздели на няколко етапа и да се разгледат неговите елементи: отправител – лице, което генерира идеи или събира информация, която предава; съобщение – информация; канал – средство за предаване на информацията; получател – лице, за което е предназначена информацията и което я интерпретира.

Вземането  на решения е най-важното нещо, което прави един ръководител. Както способността да се комуникира, така и способността да се вземат решения, представлява умение, което се развива и усъвършенства с опита и възрастта. Решението представлява избор на алтернатива. Те биват: организационно решение, програмирано решение, решения свързани със структурирани проблеми, решения свързани със слабо структурирани проблеми. Решениятамогат да се класифицират и в зависимост от функциите на управление: планиране, организиране, мотивиране, контрол.

Модели и методи на вземане на решение – ефективното вземане на  решение е необходимо за реализация на управленските функции. Процесът на вземане на решение представлява централен момент в теория на управлението. Науката за управление се стреми да подпомогне ръководителя в желанието му да взема обосновани и обективни решения в изключително сложни ситуации. Предоставя му модели и количествени методи. Моделите биват три вида: физически, аналогов, математически.

Е. Марков[12]разработи наука за справяне с личните проблеми. В нея е описан шахматен  модел за света, човека, отношенията, живота, справянето с проблемите. Управлението на ЦСРИ „Човеколюбие” се основава неговата теория.

Методи за вземане на решения – на практика всеки метод на вземане на решение в известен смисъл може да се разглежда като разновидност на моделирането. Нито е възможно, нито пък има смисъл да се направи класификация на методите за вземане на решения. Те са толкова много, колкото и ситуациите, в които могат да се прилагат. Едни от най-използваните методи за вземане на решения са методът на платежната матрица и дървото на решенията.

1.4. Функции на управлението

Функциите на управление са: планиране реализацията на стратегията, организиране, взаимодействия и пълномощия, определяне на организационната структура, мотивация, контрол.

За поведението на групите и тяхното управление голямо значение има ръководството и личния пример на мениджърите, стил на лидерство, управление на конфликтите, измененията и стресовете в организацията, управлението на трудовите ресурси – подбор и обучение на персонала.

2.Управление на социалната работа

2.1.Социалната работа като организирана и управлявана дейност и система

За да обосновем същността на управлението на социалната работа – е необходимо първо да изясним същността на социалната работа.

Социалната работа е многоизмерно и комплексно явление, ,,взаимосвързана система от ценности, теория и практика”. Многоизмерният характер на социалната работа се отбелязва от всички изследователи на същността й. Затова тя може да бъде проучвана и дефинирана в поне няколко аспекта: като дейност, професия, наука, обществена дейност, организирана и управлявана дейност и като система.

Социалната работа като вид човешка дейност, като помагаща дейност и практика

Като вид човешка дейност социалната работа е насочена към помагането на уязвими индивиди и социални групи в неравностойно положение за решаване на техни проблеми, за социалната им интеграция, реинтеграция и подобряване на личното им и социално функциониране, както и към социална промяна за осигуряване благоденствието на цялото общество.

Социалната работа като професионална дейност

От няколко десетилетия насам изследователите на социалната работа я определят и като професия, тъй като тя притежава характеристиките на професионална дейност.

Социалната работа като професия има свои мисия, цели и принципи (ценности), на които се основава и практикува.

,,Професията социална работа промоцира социалната промяна, решаването на проблеми в човешките отношения и овластяването и освобождаването, за да повиши благополучието. Ползвайки теориите за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат с тяхната среда. Принципите за човешките права и социална справедливост са основни за социалната работа”.

,,Основната мисия на социалната работа като професия е да подобри човешкото благополучие и да подпомага удовлетворяването на основните човешки потребности на всички хора, с особено внимание към овластяването на хора, които са уязвими, в неравностойно положение и живеят в бедност. Нейната мисия е да подпомогне всички хора да развият своя пълен потенциал, да подобрят живота си и да предотврати дисфункции”.

Социалната работа като наука

Социалната работа е приложна наука с мултидисциплинарен характер. Той се определя от обстоятелството, че социалната работа акумулира познания от други хуманитарни и социални науки (психология, педагогика, социология, медицина, право, политология, икономика, философия и др.) и на тази основа се изгражда системна теория и методология за помагане на индивиди, групи и общности в тяхната социална среда. Социалната работа е приложна наука, тъй като гради теорията и методологията си на базата на опита и целенасоченото изследване на практиката, и натрупаното познание се използва за подобряването и усъвършенстването на практиката на социалната работа.

Социалната работа като обществена и обществено полезна дейност

Във всички представени по-горе дефиниции мисията и целите на социалната работа като професия и помагаща дейност очертават нейния общественополезен характер и предназначение. Социалната работа е дейност осъществявана от обществото и за обществото, за подпомагане на неговите най-уязвими членове и групи.

Социалната работа е дейност и професия в полза на обществото, тя е насочена към подобряването на качеството на живот на индивидите в социалната им среда, на благополучието на обществото като цяло и към социална промяна.

Социалната работа като организирана и управлявана дейност

Социалната работа, като помагаща, професионална и обществена дейност трябва да бъде насочвана (ръководена), колективните усилия – координирани, а отделните дейности – структурирани чрез функционални звена, нива и управленски връзки. Организирането (разпределянето на задачите между членовете на групата), структурирането на организацията и координирането на усилията на различните специалисти са основни управленски функции, които осъществяват ръководителите на всяка организация.

За да се реализират мисията и целите на социалната работа отделни хора, юридически лица, месните власти и държавата създават организации. Така възникват и функционират различни по вид организации за социална работа, в които социалните работници, ръководени от лидери и мениджъри и с помощта на други помагащи специалисти и доброволци, във взаимодействие с различни субекти, групи и организации (държавни, общински, неправителствени) допринасят за решаването на проблеми на своите клиенти (индивиди, групи, общности) за подобряване на благосъстоянието им и за социална промяна. Мисията и целите на социалната работа и потребностите и характеристиките на различните клиенти определят и конкретните организационни решения.

Социалната работа като система

Взаимната обвързаност на отбелязаните аспекти на социалната работа дават основание да я разглеждаме и като система. Системността като характеристика на социалната работа е най-тясно свързана с разбирането за социалната работа като организирана и управлявана дейност.

Управлението на социалната работа като: дейност, професия, наука

Думата управление използваме често в разговорната реч, а през последните 1-2 десетилетия в научната литература все по-често тя се използва успоредно или се заменя с по-модерното понятие мениджмънт. Думата мениджмънт произлиза от латинската manus – ръка, т.е. значението й е еквивалентно на българската дума ръководство, която пък се използва успоредно с или синонимно на управление.

Както и социалната работа, управлението като явление може да бъде дефинирано и анализирано в поне два аспекта – като практика и теория и по-конкретно:

 • Като вид човешка дейност
 • Като професионална дейност
 • Като наука

Като вид човешка дейност управлението представлява обединяване и насочване усилията на група хора, за да се постигнат определени цели.

За някой от хора, които ръководят дейността на други хора, управлението е професионална дейност и като такава притежава всички характеристики на професията – общественополезна е, трудовата дейност се заплаща, практикуването предполага усвояването на специализирано познание чрез формално обучение и образование.

Ако управлението, като вид човешка дейност, възниква  преди хилядолетия, то управлението като наука е доста ,,по-младо”. За рождена дата на съвременния мениджмънт се счита 1913 г. Когато в Ню Йорк Фредерик Тейлър публикува книгата си ,,Принципи на научното управление”, поради което е наричан ,,баща на научния мениджмънт”.

Изследователи на мениджмънта насочват вниманието към една важна характеристика на управлението като дейност и практика – нейния творчески характер, което дава основание то да се определя и като изкуство.

Един от най-известните мислители и изследователи на мениджмънта Питър Дракър го определя и като хуманитарно изкуство. Хуманитарно, защото управлението се отнася до хората, а изкуство, защото всички мениджъри по света правят едно и също нещо, но го правят по различен начин, творчески.

2.2. Предназначение и характеристики на организациите за социална работа

Организациите за социална работа са форма на интеграция, обединение на група от хора (и/или професионалисти) за осъществяване на помагащи дейности, насочени към постигането на индивидуално и социално значими цели.

Организациите за социална работа са функция на обществения и организиран характер на социалната работа като практика и професия. Различни по вид организации (доброволчески, неправителствени, общински и държавни) се създават и съществуват, за да реализират мисията и целите на социалната работа, като основават дейността си на нейните ценности и принципи.

Организациите за социална работа притежават основните характеристики на всяка организация (общи цели, дейност, ценности, интереси, норми), но имат някои особености, които се отнасят до:

 • Предмета им на дейност – социална работа;
 • Те са организации с идеална цел, не работещи за печалба. Тяхната мисия и дейност са в полза на обществото. ,,Продуктът” на организациите с идеална цел е ,,едно променено човешко същество”;
 • Те са обществени, публични организации в служба на обществото и индивидите в него;
 • Тяхното управление е другата особеност на организациите за социална работа. Мисията , стратегическата ориентация, целите, взаимодействието с персонала и клиентите ще се реализират съобразно общественополезния характер на дейността на тези организации и ще отразяват ценностите и намеренията на хората или обществото, което са ги създали. Максималната ориентация към потребностите на клиентите (индивиди, групи, общности и обществото като цяло) и тяхното адекватно адресиране и удовлетворяване е първостепенна задача на управлението на организациите за социална работа.

2.3. Видове организации за социална работа

Различните видове организации за социална работа могат да бъдат разграничени на базата на няколко признака:

 • По начин на създаване и функциониране – формални и неформални организации
 • По статут и източници на финансиране – държавни, общински, неправителствени и частни
 • По ниво на функциониране – национални, регионални, местни
 • По вида на предлаганите социални услуги и мястото на предлагането им – организации, предоставящи социални услуги в общността – специализирани институции, предоставящи социални услуги
 • По групи клиенти, които обслужват

2.4. Организационна структура. Видове.

Организационната структура създава реда, поредноста и йерархията в организацията, осигурява възможност хората да работят съвместно и ефективно за постигане на нейните цели.

Основанията и средствата за структуриране на организацията са: разделение на труда (хоризонтално и вертикално, съответно специализация на труда и департаментализация), веригата на управлението (предаването на заповеди), обхват на контрола, формализацията, централизацията  и децентрализацията

В теорията и практиката на мениджмънта класически и най-разпространени са линейната, функционалната и линейно-функционалната структури.

По-съвременните видове организационни структури, обосновани от теорията на мениджмънта и срещащи се в управленската практика са: дивизионална, проектна, екипна, матрична, виртуална, организации без граници.

2.5. Вътрешна и външна среда на организациите за социална работа

Съвкупността от вътрешните елементи, фактори и променливи, действащи вътре в организацията се нарича нейната вътрешна среда.

Елементите на вътрешната среда на организацията са: цели, хора, структура, задачи, технология, ресурсите с които разполага организацията (финансови, материални, информационни, времеви). Елементите трябва да се управляват ефективно и се наричат променливи на вътрешната среда, защото могат да се изменят с времето, поради желание за промяна, променени нужди на клиентите и под въздействието на други промени на външната среда на организацията.

Целите – определят предназначението на организацията, посоката й на действие и развитие. Целите са желан резултат, това което се стреми да постигне организацията като система. Целите определят съдържанието и на другите компоненти на системата, а всяка промяна на целите рефлектира  върху всички останали елементи. Целите на всяка организация се подреждат йерархично по степен на значимост. Целите от гледна точка време за постигане биват: дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели. Основната най-важна цел на организацията се нарича мисия.

Мисиятаочертава предназначението на организацията, причините за нейното съществуване, обслужваните клиенти и дейностите, чрез които конкретни техни потребности ще бъдат адресирани и удовлетворявани. Мисията и целите на организацията се определят в процеса на планирането като управленска функция. Ръководството на организацията формулира целите й, като ги обвързва с основните дейности, които тя осъществява и с потребностите на клиентите, които обслужва.

Задачитеса предписана работа, която трябва да бъде изпълнена по определен начин и за определен срок от служителите на определени длъжности в организацията. Трудовите задачи в рамките на конкретна длъжност се обособяват на основата на разделението и специализацията на труда в организацията.

Персоналса хората, които работят в организацията и със своите професионална дейност и качества допринасят за постигането на нейните цели, осъществявайки определени трудови задачи. По-съвременният термин с който се наричат служителите е човешки ресурси. Организацията разполага с и управлява и други ресурси – финансови, материални, информационни, човешките ресурси са най-важния й актив, решаващ фактор за нейния успех и просперитет. Затова всяка организация трябва да разполага с адекватно количество и качество специалисти, които да притежават необходимите знания, умения и отношение (нагласи и ценности), за да реализират целите и дейностите на организацията.

Професионалната подготовка и компетентност на персонала е много важна характеристика на хората в организацията. Освен тях всеки ръководител би следвало да познава и отчита и индивидуалните характеристики на служителите си (интереси, потребности, способности, мотивация за труд, ценности, възприятия, темперамент, личностни качества със значение за професионалното представяне), за да ги подбира и управлява  по успешно и осигурява ефективен принос на техните индивидуални и колективни усилия за постигане целите на организацията.

Ресурситеса средство за осъществяване на основните дейности на организацията. Финансовите, материални и информационни ресурси следва да се управляват ефективно и ефикасно, за да се постигат целите на организацията. Ресурсите постъпват в организацията отвън, на входа на системата. Организацията оперира с тях и по този начин осигурява качеството на продуктите и услугите на изхода на системата – резултати от дейността й. На изхода на организациите за социална работа са предлаганите помощи и услуги, удовлетворените потребности на клиентите, подобреното им благосъстояние и качеството на живот. В много голяма степен тези ефекти зависят от ефективното управление на всички ресурси на организацията.

Технологии като компонент на вътрешната среда на организацията за социална работа, са методите и средствата, които се прилагат в работата с клиентите. Те варират в зависимост от характеристиките на клиентите и конкретните им проблеми за решаване.

Съвкупността от елементите в обкръжението на организацията се нарича нейната външна среда. Тя включва фактори, които оказват въздействие върху поведението на организацията и върху вземаните от мениджърите решения.

За да функционира ефективно и се развива, организацията трябва да реагира, да се адаптира към условията на външната й среда и да се променя.

Външната среда на всяка организация се характеризира с някои особености. Тя е:

 • Сложност – много фактори въздействат върху организацията и съвкупното им влияние усложнява още повече ситуацията; т. е. при вземането на решения ръководителите трябва да отчитат всички фактори.
 • Динамичност – самата външна среда и нейните елементи непрекъснато се променят, макар, че скоростта на промените в различните сфери е различна.
 • Неопределеност – степента на определеност на външната среда може да бъде различна и се определя от обема информация, с която разполага мениджъра при вземането на решение или избор на определено поведение на организацията.

Към средата за пряко въздействие можем да отнесем следните елементи и фактори:

 • Клиентитете са най-значимия външен фактор за всяка организация, защото определят мисията на организацията и избора на дейност за постигането й. В организациите за социална работа потребностите на клиентите, техните проблеми, социална среда и други характеристики определят избора на прилаганите методи за социална работа. Особеност на някои организации за социална работа е, клиентите са част не от външната , а от вътрешната им среда, поради обстоятелството, че пребивават в организацията (такива са специализираните институции за социални услуги, в които клиентите живеят за по-дълъг период от време).
 • Доставчици на ресурси материални, финансови, човешки, информационни.
 • Нормативна база тази която се отнася до конкретната сфера или област на дейност на организацията – закони и други подзаконови актове, които регламентират статута и функциите й. В организациите за социална работа релевантното законодателство и другите нормативни документи са инструмент, определящ и подпомагащ дейността на социалните работници. Познавайки и прилагайки нормативната база те по-ефективно могат да помагат на клиентите, като защитават правата им и предлагайки съответстващи на потребностите им социални помощи и услуги.
 • Висшестоящи институции независимо от статута им ( държавни, общински, неправителствени) всички организации за социална работа са подчинени на по-висшестоящи в системата/подсистемата, която функционират, като съобразяват дейността си с разпоредбите на тези институции. Разпоредбите на държавните органи, описани в закони и подзаконови нормативни актове на МТСП и други министерства са рамка очертаваща целите, структурата, функциите на организациите за социална работа, прилаганите от тях технологии и изискванията към квалификацията на персонала в тях.
 • Други организации в сферата конкуренция и партньори. Това са организациите, които работят в същия сектор, предлагат сходни услуги или работят със същата целева група клиенти. За обществените и организациите с идеална цел, каквито са тези за социална работа, по-важен фактор е партньорството – сходни по вид, статут и мисия организации.

Партньорството е основен инструмент за реализиране на посредническа мисия и функции на социалната работа.

Към средствата за косвено въздействие се отнасят фактори: икономика, политика, социални фактори, културни фактори, научни изследвания, технологии, международни фактори.

2.6. Видове контролни органи в организациите за социална работа

В зависимост от естеството и функциите си контролните органи в областта на социалната работа са два вида: държавни и обществени.

Държавните органи са строго подредена йерархична система. Тя е част от системата на изпълнително-разпоредителната власт. Правната и уредба е в Закона за социално подпомагане и Закона за местното самоуправление и местната власт.

В зависимост от своята компетентност органите са два вида: с обща и специална компетентност.

Държавни органи с обща компетентност – те имат правомощия свързани с всеки един аспект на системата – създаване на правна уредба, управление, събиране, разходване на средства и контрол.

Самите органи са: Министерски съвет – определя държавната политика в областта на социалното подпомагане – прави предложения за промени на закони, създава нормотворческа компетентност – правилници, наредби, инструкции. Министърът на труда и социалната политика – той разработва, координира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане – чрез нормотворческа компетентност и оперативно управление на фондовете. Областните администрации – съдействат в реализирането на тази политика.

Държавни органи със специална компетентност – правомощията им са изрично посочени в закона аспекти на социалната дейност. Те са система от органи, които изпълняват държавната политика в тази област.

Инспекторатът към Националната служба за социално подпомагане е специализиран орган за контрол по социалното подпомагане към НССП. Инспекторатът и областните служби упражняват контрол за спазването на законодателството по социалното подпомагане, както и на други нормативни актове, в които това е изрично предвидено. Контролът се осъществява чрез проверки по утвърден от ръководителя на НССП годишен план или подадени  сигнали. Проверките са комплексни, тематични и по национални и международни програми.

Агенцията за социално подпомагане е създадена към Министъра на труда и социалната политика. Тя е второстепенен разпоредител. Тя е юридическо лице, управлява се от изпълнителен директор, който се назначава от Министъра. Тя има следните функции: 1. изпълнител на държавната политика в областта на соц. дейност;     2. осъществява дейността по отпускането на социални помощи и услуги; 3. контролира спазването на утвърдените стандарти и критерии за социални услуги; 4. разрешава откриването и закриването на специализираните институции за социални услуги; 5. регистрира доставчиците на социални услуги; 6. изготвя обобщените отчети и анализи за социалните дейности; 7. участва в изготвянето на проектите за нормативни актове в областта на социалното подпомагане.

Контрол по спазването на критериите и стандартите за социални услуги се осъществява от Инспектората на АСП. Инспекторите имат определени компетентности /правомощия/ – неограничено /по време и място/ могат да посещават всички места, да проверяват всички съоръжения и техники, да изискват всички видове документи, свързани със социалните услуги, да изискват обяснения от всички осъществяващи или ползващи услугата, могат да изискват допълнителни справки, сведения, извлечения. Те имат задължение да опазват личните данни и да не разпространяват класифицирана информация, да зачитат честта и достойнството на потребителите.

При констатирани нарушения могат да предприемат принудителни административни мерки /дали да се преустанови или да се предотврати нарушението/. Те спират изпълнението на неправомерно нарушение, вписват данни за нарушението в Регистъра на АСП, предлагат заличаването на доставчика в Регистъра.

Инспекторатът на АСП може да налага и административни санкции – глоба. Глобата е в размер 500 лв., а при повторно нарушение – 1000 лв. Нарушението се установява с акт от съответен инспектор, възоснова на който се издава Наказателно постановление – или от изпълнителния директор на АСП или от изрично упълномощено от него лице. Наказателното постановление е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда на Закона за административни нарушения и наказания.

Oбществени органи

Държавата е предоставила на субекти част от своите държавно-властнически функции. Обществени органи за контрол в системата на социалното подпомагане са Съветите за социално подпомагане. Те не са държавен орган, нямат директни управленски правомощия, а консултативни, експертни функции.  Те са изградени към Министъра, Областните администрации – изграждат се на принципа на трипартизма: Държавата, Работниците и служителите и Работодателите. Държавата е представена от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Работниците и служителите – от профсъюзните организации и от неправителствени организации за социални услуги. Работодателите са представени от национални работодателски организации.

Обществените съвети за социално подпомагане имат право да реализират обществен контрол – по сигнал или по жалба на заинтересована страна правят нарочни проверки, подават сигнал към Инспектората, събират информация, издават мотивирани становища. Те нямат право на санкции.

С цел защита на интересите на потребителите на социални услуги могат да се създават Съвети на потребителите. Те имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по предоставянето на  социални услуги и следят за качеството им.

2.7. Нормативна база

Чл. 31-38 от Закона за социално подпомагане уреждат контрола в системата на Министерството на труда и социалната политика. Там е посочено, че Министърът упражнява цялостен контрол по спазването на ЗСП и другите нормативни актове в областта на социалното подпомагане. Посочено е, че специализиран контрол на социалните услуги се извършва от Инспектората на АСП и Държавната агенция за закрила на детето.

Глава пета на Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане урежда системата за обществен контрол  в сферата на социално подпомагане. Чл. 40е – 41 описват стандартите и критериите за местоположение и материална база, за хранене, за здравни грижи, за образователни услуги и информация, за организация на свободното време и личните контакти, за обслужващ персонал. Посочените критерии са минимални.

Наредбатаза критериите и стандартите за социални услуги за децаурежда критериите и стандартите за социални услуги за деца и контролът по спазването им при осъществяване социални услуги за деца. В наредбата са описани Стандарти за социални услуги за деца, предоставяни в семейна или близка до семейната среда, Стандарти за предоставяне на социалната услуга приемна грижа, Стандарти за социални услуги предоставяни в специализирани институции. Контролът по спазването на стандартите се осъществява от Председателят на Държавната агенция за закрила на детето лично или чрез упълномощени от него длъжностни лица. Контролът се осъществява чрез периодични проверки по план, утвърден от председателя на Държавната агенция за закрила на детето, и проверки при сигнал за нарушения на стандартите за качество на социалните услуги за деца.

Наредбата за устройството и дейността на Инспектората към Националната служба за социално подпомагане урежда устройството и дейността на Инспектората като специализиран орган за контрол по социалното подпомагане към НССП.

Важни документи за организиране работата на социалните служби са различнитеметодики – например Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства, Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”. Методичното указание за обслужване на лицата с тежки психични разстройства.

3.Иновация

3.1. Определение за иновация

Етимология: терминът иновация има латински произход и означава обновление, нововъведение на нещо.

В практически смисъл иновацията е изменение на определено съществуващо положение в дадена област с нещо ново.

Като иновация се разглежда всякаква нова идея, ново изобретение, нов продукт или нова технология, които са реализирани и са стигнали до съответния потребител.

За да се избегне объркването на изобретението с иновацията първото понятие се използва като елемент на второто: Иновацията се осъществява, когато някой използва изобретение или използва съществуващи инструменти по новому, за да промени начина, по който светът работи и по който хората се организират и живеят.

Следващият термин, с който е разграничена иновацията, e подобрението.Разликата между тях е, че иновацията води до реорганизация в обществото.

Третото понятие, с което иновацията е свързана е креативността. Но докато креативността се проявява от отделните индивиди, то иновацията се случва само в организационен контекст.

Определение: промяна, при която чрез използване на изобретение или съществуващи инструменти по нов начин се въвеждат в практиката нови и полезни методи, техники, продукти и услуги и така създаде ново измерение на действие и реорганизация в обществото, се нарича иновация.

3.2. Видове иновации

 • В зависимост от влиянието на иновациите върху дейността на организациите те биват:
 • Основни иновации – които са свързани със създаването на съвършено нови технологии, продукти, нови области и направления на социална, икономическа, научна и др. дейност;
 • Вторични иновации
  • По начина си на въздействие върху организациите, иновациите се делят на поддържащи и разрушаващи:
  са подобрените технологии и продукти като резултат от въвеждането на нови идеи, изобретения, техника, материали и др.
 • Поддържащите иновации позволяват на организациите да продължат да работят по стария начин – те повлияват отделни аспекти на съществуващите практики.
 • Разрушаващите иновации,По начина си на развитие иновациите се делят на еволюционни (постепенни) и революционни (радикални): от друга страна, значително променят дадена пазарна или продуктова категория.
 • Еволюционната иновация представлява стъпка напред по технологичния път от известното към неизвестното, има висок потенциал за успех и ниско ниво на риск.
 • Революционната иновация включва по големи скокове в разбирането на проблема, нов начин на виждане на целия проблем, поемане на много по-голям риск.
 • Цели на иновацията:повишаване на качеството; създаване на нови пазари; разширяване на обхвата на производството; понижаване на цената на труда; подобрени производствени процеси; по-малко материали; замяна на продукти / услуги; съобразяване с правилата.
  • Характеристики наиновациите
   • Иновацията е систематична – всички включени в нея фактори (социални, икономически, политически, технологични, културни и комерсиални) са вътрешно свързани.
   • Иновацията е не линейна – преминава през период на застой и развитието често е съпътствано от инциденти.
   • Иновацията е креативно решаване на проблеми, изискващо въображение и гъвкавост (ръководството трябва да се научи как да подкрепя хората и да подпомага екипната работа).
   • Иновацията е ситуационна – не съществува единствен правилен начин за осъществяването й. Успехът и зависи от фактори като подкрепа от най-високото равнище на управление, чувствителност към пазарните нужди, ефективно общуване и технологично познание.
   • Иновацията изисква подходящите структури. Проектни екипи и култура, ориентирана към преследване на определени задачи са ефективни структури.
   • Иновацията изисква включване на разнообразни заинтересовани общности – потребителите / клиентите, техните семейства и съмишленици могат и трябва да вземат участие в нея.
   • Иновацията е ориентирана към определена мисия – така създава стимули, придобива жизнеспособност и върви към успех.
   • Иновацията включва преговаряне и участие – така ще бъдат решени възникващите конфликти.
   • Иновацията е тясно свързана с информацията.

3.4.10.Иновацията е лична и глобална – включва и повлиява и отделни индивиди, и цели общности.

3.5.Иновации в социалната сфера

Иновациите в социалната сфера са 3 вида:

 • Иновации свързани с конкретни социални дейности
 • Структурни иновации – отнасят се до промени в смисъла на политико-административни действия, които водят до фундаментални промени в социалната система. Те мобилизират политическите елементи и властовите връзки със социалните актьори.
 • Иновации в социалното законодателство – това е най-често срещаният вид прилагане на иновации в социалната система, тйи като рационализира пътища за действие.
  • Иновационни модели за промяна и развитие на организацията
 • Първият – основава си на разпространяване на иновациите и промените от центъра към периферията /внедряват се централно разработени от експерти иновации/;
 • Вторият модел се основава на съвместна екипна работа между специалистите от центъра и представители на една или няколко институции /чрез организационно консултиране и диагностика/;
 • Третиятмодел се базира на инициативата и активността на конкретната организация /организацията едновременно управлява и променя/.
 • Промяната в организациите за социална работа

Функциониращи в динамична външна среда, организациите са изправени пред необходимостта непрекъснато да се променят и развиват. В организациите за социална работа необходимостта от промяна е още по-очевидна и перманентна – променя се дейността им, услугите, които предлагат, усъвършенстват се методите и качеството на работата – защото и клиентите се променят, техните характеристики и потребности, средата, в която живеят.

Организации, които функционират в бързопроменяща се обстановка, изпитват по-силно влиянието на промените, отколкото организации, които работят в стабилна среда.

Според специалистите всички по-големи организации правят годишно по една „умерена” реорганизация и всеки 4-5 години по една основна.

4.1.Източници на промяната

Външните източници на промяна са свързани с външната среда на организацията – икономически, правни, политически, демографски, екологични и културни фактори, пазарни условия, конкуренция, доставчици на ресурси, нови технологии и техника, клиенти.

Вътрешна сила на промяната може да бъде всеки елемент на вътрешната среда – целите, ценностите, свързващите процеси /комуникации, вземане на решения/, технологиите – методи на работа и използвана техника; организационната структура, човешкият фактор, управлението или привличането на външни консултанти.

Питър Дракър очертава 7 източника на промяна: неочакваното, несъответствията, процесна нужда, производствена и пазарна нужда, демографията, изменения във възприятието, настроението и смисловото натоварване, ново значение.

Причина за промяната може да бъде и естественото развитие на организацията – фазите, през, които преминава. На всеки етап от развитие готовността за промяна е различна. Даунс определя 3 етапа на развитие: борба за автономия, експанзия, намаляване на скоростта – утвърждаване на правила и осигуряване на координация. Куин и Камерън предлагат 4 етапа на организационно развитие: предприемаческа фаза, етап на колективността, формализация и контрол, развитие на структурата и адаптация, упадък и смърт на организацията.

В рамките на организациите източник на промяната може да бъде определен субект, който инициира промяната и така става неин агент.

 • Видове промени

По степен на активност промените могат да бъдат: промени–реакции и проактивни промени.

Според елемента на вътрешната среда, до който се отнасят, промените са: структурни, технологични, в човешките ресурси, административни, промени в услугите.

По степен на важност: тактическа промяна, стратегическа промяна.

В зависимост от вида на иновативността промените могат да се разделят по няколко критерия: по степен на новост, по характер на приложението,по източник, по роля на възпроизводствения процес, по сфера, за кого е нововъведението, по степен на влияние на потребителското поведение.

 • Препятствия пред промяната

Има няколко основни препятствия: промените често обръщат политическата система в организациите с главата надолу и влизат в конфликт с установените интереси на хора, които предпочитат съществуващото положение; мениджърите са ограничени да правят промени, защото сложните системи се противопоставят на промяната; за промените е трудна да бъдат трайни; каквото успешно работи в една част от организацията, не винаги успешно се прехвърля в друга област; често когато организациите най-много се нуждаят от промяна, те най-малко са способни да я направят.

 • Съпротива срещу промяната

Причини – всяка промяна обикновено има съюзници и опоненти. Най-честите причини за съпротива срещу промяната, коренящи се в хората в организациите, са: навици, потребност от сигурност, икономически причини, страх, различия във възприятията, неразбиране.

Честа причина за съпротива на организацията срещу промяната е натрупаната инерция, други причини са разходите и неразбирането, лошите идеи, непостоянството на инициаторите и др.

Инструменти за анализ на съпротивите.  КуртЛевин очертава един такъв инструмент – анализът на силовото поле. За да се направи такъв анализ трябва да се изяснят движещите и задържащите сили, както и ключовите участници спрямо  ролите им в процеса – новатори, ударници, мислители, агентите на промяната, активните опоненти и тихата опозиция.  Този анализ подсказва и подхода за справяне със съпротивите – усилване на подкрепата или редуциране на опозицията.

 • Модели за управление на промяната

Промените в организацията са неизбежни, затова най-добре да се подготвим за тях.

КуртЛевин очертава тристепенен модел на промяна, който се състои от три стъпки: размразяване на настоящото състояние,  придвижване към ново състояние, презамразяване.

Луис и Майлс разграничават традиционни и нови модели – модел на индигото, модел на промъкването, стратегическо планиране, еволюционно планиране, модел на подбудата.Моделът на подбудата минава през следните етапи: установяване потребността от промяна, диагноза на проблема, избор на техники/методиза промяна, определяне на ограничителните условия, избор на стратегия за осъществяване на промяната, провеждане и оценка, обратна връзка.

Моделът на планирана промяна на Грийнър разчита на активен лидер и той очертава следните етапи: натиск и подбуда, интервенция и преориентация, диагностика на проблема, създаване и ангажиране, експериментиране, засилване и приемане. Някои автори препоръчат планираната промяна да съдържа метод на картографирането. Тук акцентът пада върху решаването на проблема, а не върху въвеждането на иновацията.

Моделът включва 3 етапа: идентифициране на значимите хора, анализ на иновацията, анализ на контекста.

М. Армстронг очертава алгоритъм за промяна в следните стъпки: да се разберат основните механизми на промяната, да се разработи програма за промяна, да се анализират силите, да се преодолеят съпротивите срещу промяната, да се спечели подкрепа за промяната, ускоряване темповете на промяната.

В областта на моделирането на планираната промяна са раборили още много други автори – Каст и Розанцвайг, Булок и Бътън, Луис и Майлс и др.

През 1995 г. Котър говори за модел на трансформацията. Той очертава следните стъпки: установяване на чувство за спешност, формиране на влиятелна ръководна коалиция, създаване на визия, обсъждане на визията, овластяване на участниците за действия по визията, консолидиране на подобренията и продуциране на по-нататъшна промяна, институционализиране на новия подход.

При осъществяване на организационната промяна може да се ползва консултант. Липит, Рейни и Луис и Майлс описват няколко модела.

 • Стратегии, тактики и техники за управление на промяната

Хората приемат промените по три начина: примирение, отъждествяване, удовлетворение. Цикълът на справянето с промяната включва следните фази: отричане, защита, отказ; адаптация; интернализиране.

 Стратегическите подходи за управление на промяната са два:  усилване на подкрепата и ограничаване на съпротивата. М. Славова отбелязва следните иновационни стратегии: на лидерството, на адаптацията, на имитацията, настъпателна и защитни, в зависимост от времето за навлизане на пазара – бързо, бавно и късно.

Методите, които се използват, за преодоляване на съпротивата срещу промените са: обучение и комуникация, привличане – подкрепа, преговаряне, манипулация, явна и скрита принуда.

Съпричастност към промените може да се постигне чрез следните техники: постигане на съпричастност – чрез въвеждане на програми за повишаване на мотивацията, ефективно ръководство, идентификация на служителите чрез комуникациите, участието във вземането на решения,  свободно споделяне на идеи, управление на отговорностите, системата за възнаграждения и грижи за служители; подкрепяща междузависимост; управление докато се разхождаме; тотално управление на качеството; управление на човешките ресурси и организационното развитие.

Въпреки че успешното усилие за промяна изисква подкрепата на висшето ръководство, то само по себе си не е достатъчно да промени една голяма система. Трябва да има критична маса от хора, които подкрепят промяната. Критичната маса се дефинира като най-малката бройка хора и/или група, които трябва да бъдат обвързани с промяната, за да се появи тя. Друго необходимо условие за успешната промяна е достатъчното ниво на доверие в организацията, така че хората да са готови да жертват известното за неизвестното и да поставят под въпрос някои от основните си възгледи.

Успешните промени често започват от периферията на организацията с посветени главни мениджъри, които фокусират енергията върху подобрения на работата, отколкото върху абстрактни принципи.

4.7. Еднократна или непрекъсната промяна

Р. Шафър подкрепя предимствата на настъпателната промяна – малките промени са по-лесни; малките промени се радват на по-голяма вероятност за успех; дезинтеграцията е краткосрочна и е ограничена до малки единици в даден период от време.

4.8. Умения на ръководителя за успешно управление на промените

Донъли, Рейни, Луис и Майлсотбелязват, че за успешното управление на промените ръководителят трябва да притежават някои специфични умения: да посочва и аргументира необходимостта от промени; да определи според своята визия целта и параметрите на промяната; да има нагласа за гъвкавост и ориентация към бъдещето; да убеждава, да вдъхва увереност, да мотивира другите за промяната; да търси ентусиастите и мотивираните за промяната; да демонстрира постоянство и упоритост.

„Мениджърите трябва да станат „майстори на промяната”, като подпомагат и насочват организацията, нейното управление и всички, които работят в нея, за да овладеят промяната, да я експлоатират и да възтържествуват над нея.”   Кънтър

III.ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА

ЦСРИ ,,ЧОВЕКОЛЮБИЕ”

 1. Цели

Целта на социалната услуга ЦСРИ „Човеколюбие” е осъществяване на психо-социалната рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми в ОбщинаПазарджик. Амбицията на екипа е от грижи на общоста за хората с психични проблеми да се стигне догрижи на хората с психични проблеми за общността.

 • Задачи

Целите на програмата ще бъдат изпълнени чрез следните задачи:

 2.1.Социална интеграция на хора с психични проблеми. Придобиване на умения за социални контакти. Гражданско образование и възпитание.

2.2.Възстановяване и повишаване на трудовите и битовите умения на хората с психични проблеми.

2.3.Повишаване на психологическата и емоционална грамотност на хората с психични проблеми.

2.4.Комплексна помощ на хората с психични проблеми по метода на координиране на грижи (водене на случай).

2.5.Подобряване качеството на живот на хората с психични проблеми чрез подпомагане оцеляването в случай на крайна бедност, грижи за здравето, намиране на работа.

2.6.Преодоляване на стигмата относно психичната болест в обществото и семейството.

2.7.Промоция и профилактика на психично здраве.

 • Организационна структура за управление на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични проблеми „Човеколюбие”

Организационната структура на ЦСРИ е от типа линейно-функционална. В ЦСРИ има три типа дейности: финансово-счетоводна, рехабилитационно-интеграционна и спомагателна. За цялостната дейност отговаря управителят на ЦСРИ.

Финансово-счетоводната дейност се осъществяваот касиер-домакин, който съставя първичните счетоводни документи, отговаря за опазване на имуществото, за безопасността на труда и за трудово-правните отношения. Осчетоводяването се извършва като външшна услуга от счетоводна фирма.

Рехабилитационно-интеграционната дейност се осъществява от три звена: „Стационарна подкрепа”, „Мобилна подкрепа” и „Връзки с обществеността”. Стационарната подкрепа се извършва в самия център. Тя обхваща програмите: Социален клуб – организационна среща, вдеоклуб, седянка, празници, рождени дни, клиент на месеца и седмицата; Човешки ценности – група за честни отношения, час по любов, група за взаимопомощ, клуб „Смисълът в живота”; Шахматен клуб – обучителен модул; Гражданско образование и възпитание – обучителен модул; Битови умения – клуб „Вкусно”, група за почистване на центъра, зеленчукопроизводство; Здравословен живот – клуб „Здраве”; Трудова рехабилитация – Ателие 99, Арт работилница, събиране на вторични суровини; Намиране на работа; Работа със семейството – колеж по семейни отношения; Служба за психологическо консултиране; Специализирана библиотека за психологическа литература; Обучителни програми – трениране на социални умения, ограмотяване, обучение на доброволци; Координиране на грижи – социално консултиране. Мобилната подкрепа се извършва в домовете на потребителите и в различни институции. Тя обхваща програмите: Социален клуб – посещение на културни събития, екскурзии; Шахматен клуб – участие в спортни състезания; Гражданско образование и възпитание – съдебни дела, граждански изяви, посещения в институции; Здравословен живот – клуб „Активен спорт”, клуб „Красива усмивка”;  Работа със семейството – домашни посещения; Координиране на грижи – домашни посещения, клуб за психично здраве в град Септември. Връзки с обществеността се извършва е ориентирана към процеса на комуникация с външните и вътрешните за социалната услуга публики.

Спомагателната дейност подпомага работата на рехабилитационно-интеграционните звена – отопление, чистота, отчетност и др.

 • Целева група

Капацитетът на ЦСРИ е 32 клиенти.

Преки ползватели на услугата са лица с психични проблеми – хорас хронични психиатрични увреждания  – 3 040 в Пазарджишка община, и техните семейства.  Ползватели на услугата са и лица, чиито психични проблеми не са хронифицирани, но се нуждаят от помощ за справяне с житейските си проблеми.

Поради обществената стигма относно психичната болест хората с психични проблеми са в социалната изолация. Те нямат приятелски кръг, който да ги подкрепя в трудни моменти.

Периодичните психични кризи и страничните ефекти от поддържащото лечение ограничават техните възможности за труд. В повечето случаи работодателите трудно наемат хора с психиатрични увреждания, а и самите хора с такива увреждания трудно запазват работата, когато я имат. Най-често ги наемат за нискоквалифицирана и зле платена работа.

Продължителният престой в институция води до загуба на хигиенни, битови и трудови навици. Трудно се справят с управлението на собствените средства. Повечето от тях имат проблеми и с физическото здраве поради хронично недохранване и странични ефекти от поддържащото лечение.

 • Технология на работа
  • Програми в ЦСРИ „Човеколюбие”

Рехабилитационно-интеграционната дейностсе осъществява чрез индивидулни и групови дейности, организирани в различни програми:

1. Програма “Социален клуб”

Програмата помага за социалната интеграция на хора с хронични психиатрични проблеми. Социалният клуб е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните потребности и възможности.

Дейностите са занимателни – видеоклуб, седянка, екскурзии, годишна ваканция. Социалната програма обхваща и някои вечери и почивни дни; включва отбелязване на празници, рождени дни, посещения на кино, театър и изложби.

2. Програма «Човешки ценности»

Човешките ценности саосновен компонент на психичнотоздраве. Затова в ЦСРИ функциониратразличнигрупи:

Група за честни отношения – време за повишаване на уменията за решаване на конфликти. Групата се старае да диагностицираотношенията и да изработи стратегия, с която да се въздейства на страните.

Срещите на групата се провеждатведнъж седмично за един час.

Група за взаимопомощ – тя  е средство за справяне с икономическите, социалните и психологическите трудности в живота. В групатаседискутиратактуалнипроблеми на отделните йчленове и всекисъс своя опит, информация и идея се опитва да помогне. Основен принцип на групата е – можеш да очаквашпомощ, ако си готов и да дадеш. Групата се събира веднъж седмично по един час.

Час по любов – време за повишаване на психологическата и емоционалнатаграмотност– как  да обичаме себе си и хоратаоколо нас. Групата се срещаведнъж седмично за един час.

Клуб “Смисълът в живота” –  в дискусиясетърси отговор на въпроситекакъв е смисълът на нашия живот, кои цели садостойни, какъвсвят ще оставим на децата си. Клубътработи и катогрупа за подкрепапри хора съссуицидниопити. Провеждаведнъж седмично за един час.

3. Програма «Шахматен клуб»чрез играта на шах се усвояват модели на мислене и знания за решаване на социалнипроблеми, развиват серазличнипсихични качества – памет, внимание, комбинативност, приемане на загуба, умение да се поставят цели и да се съставяталгоритми за изпълнението им. Провеждаедин път седмично в продължение на два часа.

Клубътучаства в дватакръга на общинскитеработническитеспортниигри и е  организатор, домакин и участник в международни, национални и семейнитурнирипо шахмат за психиатричнипациенти.

4. Програма “Гражданско образование и възпитание”

Програмата осигурява знания за правата и задълженията награжданите на Република България. Участниците в програмата се запознаят с Конституцията на РБ и на Европейския съюз, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Закона за лицата и семейството и др. В рамките на програмата има и практически занятия – водят се дела за защита от дискриминация, дела срещу държавата в Европейския съд по правата на човека и др.

От две години участниците в програмата осъществяват Мълчаливо присъствие „За прозрачност в социалната политика на Община Пазарджик”. Всеки вторник, когато е приемното време на кмета на общината, в продължение на час и половина се напомня на общинската администрация, че очакваме продължаване на процедурата  за делегиране като държавна дейност на социалната услуга „Защитено жилище за хора с психични проблеми” и подкрепа за дейността на социалното ни предприятие, което предоставя работни места за хората с психични проблеми.

5. Програма за рехабилитация на битови умения

Клуб „Вкусно“ – целта  на заниманията в клуба е усъвършенстване на уменията, свързани с пазаруване, готвене, сервиране, почистване, култура и поведение на хранене. Клубът е форма за социални контакти и материално подпомагане на хора в крайна бедност.

Провежда се веднъж седмично. Веднъж месечно се осъществява обучителен обяд в обществено заведение с цел придобиване на умения за хранене на обществено място.

Група за почистване на Центъра – тя предоставя възможност за рехабилитация на умения за поддържане на хигиената на мястото за живеене, изгубени след престой в болнични институции – миене на стъкла, почистване на прах, на под, на сервизни помещения, поливане на цветя и др.

Зеленчукопроизводство – участниците придобиват общи познания за зеленчуците и тяхното отглеждане, грижат се за зеленчуковата градина, от която си произвеждаме продукти за Клуб “Вкусно”, и за дворното пространство.

 6. Програма “Социална трапезария”

Предвидена е за клиенти в крайна бедност. Разработени са критерии за включване в програмата. Храненето става в закусвалня „Гарнизона” или се предоставят хранителни продукти.

7. Програма “Здравословен живот”

Програмата включва три дейности: здравно образование, спортни занимания и стоматологично лечение.

 През седмица се провежда беседа за повишаване на здравното образование. При нужда групата може да работи и като група за подкрепа при справяне с наднормено тегло, тютюнопушене, алкохолна и кофеинова зависимост и др. Участниците повишат знанията си относно заболявания, свързани с нездравословен начин на живот, с влиянието на наркотиците и алкохола, простудните заболявания, първа долекарска помощ и др.

Спортните занятия,които са подходящи за клиентите на ЦСРИ, са:  фитнес, плуване, тенис на маса, разходки сред природата и др. Изборът се прави възоснова предпочитанията на клиентите.

В рамките на програмата се осигурява стоматологично лечениеза клиентите на ЦСРИ. Това се налага поради страничните ефекти на поддържащата медикаментозна терапия.

8. Програма за трудова рехабилитация

Артработилницаза изработване на различни видове сувенири и тяхната реализация на пазара. Цели да се развиват умения за спазване на определено работно време, за работа в екип и за качество на различни сувенирни изделията. Изработваме мартеници, новогодишни картички, мозайки и восъчни фигурки. От реализацията на готовите изделия участниците получават възнаграждение според труда и качеството на изработката.Групата ще работи един ден седмично в продължение на два часа.

Събиране на вторични суровиниорганизирана е мрежа от партньори, които ни предоставят хартиени отпадъци, както и система за отчитане приноса на всеки от участниците. Потребителите сами решават за какво да употребят средствата, след предаване на хартията.

9. Програма “Намиране на работа”

Програмата стимулира регистрирането на трудовата борса, поддържането на регистрация, професионалната ориентация и преориентация, както и консултиране за запазване на работното място. Включва срещи с работодателите и посещения на работното място на клиентите ни.

В рамките на програмата осигуряваме и преходни работни места, които се финансират от Бюрото по труда или чрез граждански. Това обикновено са длъжности като градинар, трудотерапевт, леяр на восъчни свещи, оператор на компютър, социален асистент, сътрудник социални дейности, закупчик и др.

10. Програма „Работа със семейството”– програмата има две дейности: колеж по семейни отношения и домашни посещения.

Колежът  по семейни отношенияе форма на включване на семейството и близките  на клиентите ни в програмите на ЦСРИ за решаване на общи проблеми. Негова цел е да се  придобият знания и да се подобрят отношенията в семействата на клиентите .

Домашни посещенияпосещават се семействата на хората с психични увреждания в техните домове с цел да ги мотивираме да се включат като партньори в терапевтичния процес на техните близки.

11. Служба за психологическо консултиране

Службата за психологическо консултиране осигурява възможност за индивидуална работа по психологически проблеми на клиентите на Центъра – участници в програмите. Консултират се лица, брачни двойки и семейства. В работата и се включват психиатър и психолог. При необходимост се включва и юрист.

Консултациите ще се извършват по индивидуална заявка.

12.  Програма “Специализирана библиотека  “Човекознание”

Библиотеката разполага вече със 1 300 тома специализирана психологическа и психиатрична литература. Тя периодичното се обогатява с нова литература и видеоматериали. Библиотеката е достъпна за членове на Социалния клуб, за клиенти на Службата за психологическо консултиране и професионалисти в областта на психичното здраве – психолози, психиатри, педагози, както и заинтересовани граждани. Библиотеката  предлага две услуги: “Заемна” и “Читалня”.

13.Обучителни програми

Трениране на социални умения– модулите са насочени към повишаване на психологическата и социална грамотност, преодоляване на негативните симптоми, ефективното участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. Програмата има капацитет за следните модули:  “Ти ли си най-подходящият за мен”, „Изкуството на преговорите”, “Основни разговорни умения”, “Търсене на работа”, “Самостоятелно справяне при лекарствена терапия”, “Самостоятелен контрол на симптомите”, „Организация на свободното време”. В рамките на една година се проведат четири от тях, които се избират в зависимост от нуждата на участниците. Обучението се провежда в малки групи до 12 човека. Всяка група се събира един път седмично по един астрономически час. Целият курс на обучение на всеки от модулите ще трае три месеца.

Ограмотяване– досегашната практика показа необходимост от курсове по български език и математика.Курсът по българскиезикповишавазнанията в областта на правописа и правоговора и способства за придобиване на увереност при използването на писменияезик. Курсът по математика включваелементарни знания и  елементарни умения за съставяне на бюджет. Води се от педагога на ЦСРИ.

Обучение на доброволци– когато в програмите на ЦСРИ вземат участие доброволци, всеки от тяхпреминава обучение за мисията и целите наорганизацията, за организацията на работа в ЦСРИ  и за безопасен труд.

14. Връзки с обществеността

За ефективното изпълнение целите на програмата – преодоляване на стигмата относно психичната болест в обществото, работим в няколко насоки: изпращаме редовно информация до медиите за събитията в организацията, с което информираме местната общност за възможностите на хората с психични проблеми и техните специфични проблеми и нужди; веднъж месечно издаваме информационен бюлетин, който изпращаме до общинските съветници и до социалните служби; всеки месец издаваме информационното табло на входа на сградата със снимки и информация за живота на организацията.Редовно обновяваме информацията в нашия сайт.

15. Програма „Координиране на грижи”

Програмата включва всички дейности, извършвани от координаторите на грижи, целящи да организират грижите за клиентите на Центъра в съответствие с методиката за предоставяне на социалната работа „Център за социална рехабилитация и интеграция”. Грижите са структурирани в следните етапи: оценка на нуждите, формулировка на случая, изработване на индивидуален план за грижи, подкрепа и координиране за грижите от различните институции за изпълнение на дейностите в индивидуалния план за грижи и периодична оценка на изпълнение на плана.

Програмата цели и обучение на клиента в универсална технология за справяне с житейски проблеми.

16. Програма „Мобилна услуга”

С тази програма отговаряме на нуждите на потребители със затруднен достъп до социална услуга. Това са хора, които поради естеството на психиатричната си диагноза (напр. страхова невроза) не напускат дома си  с години или поради промени в здравното им състояние (напр. психична криза) не са в състояние да посещават центъра. Затруднен е достъпът до социални услуги за хора с психични проблеми и на хора от други населени места – само в областния град се предоставя грижа за целевата група. Такъв е случаят с участниците в Клуба за психично здраве в град Септември, които са клиенти на Центъра.Програмата включва: клубни срещи и домашни посещения.

5.2. Методика на предоставяне на социалните услуги в ЦСРИ „Човеколюбие”

Използваната от нас методиката за предоставяне на социалните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми е съобразена с два документа на Министерството на труда и социалната политика: Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства и Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”. Съобразили сме предложението си и с Методичното указание на Министерството на здравеопазването за обслужване на лицата с тежки психични разстройства.

Същността на метода се състои в: оценка на нуждите, изработване на индивидуален план за грижи и периодичен мониторинг и оценка на изпълнение на плана. Лицето, за което е предназначен планът, е активен участник в планирането и прегледа на изпълнението.Всеки отделен клиент има свой координатор на  грижите, чиято основна цел е да синхронизира работата на отделните служби – личен лекар, личен психиатър,  социален работник по местоживеене, трудов посредник, членове на семейството и др., с цел изпълнение целите в индивидуалния план за грижи и развитие.

За ефективното прилагане метода е необходимо сформиране на мултидисциплинарен екип. За постигане целите в индивуалния план за грижи и развитие много важна е работата с близкото обкръжение на потребителя.

В ЦСРИ „Човеколюбие” са налични всички задължителни документи: 1. Регистър на лицата, ползващи социалната услуга; 2. Правилник за вътрешния ред; 3. Годишни програми на дейностите за подкрепа; 4. Отчетни форми на специалистите; 5. Лично дело на всеки потребител; 6. Присъствена книга на потребителите; 7. Таксова книга; 8. Процедура при възникнал инцидент; 9. Процедура за подбор на персонала; 10. Протоколи от проведени супервизии; 11. Дневник за подаване на жалби и оплаквания.

5.3. Наблюдение и оценка

Контролът върху качеството на социалната услуга е вътрешен, външен и специализиран. Външният мониторинг е тематичен и се осъществява от Дирекция „Социално подпомагане”. Специализираният мониторинг се осъществява от Инспектората на Агенция за социално подпомагане.

Вътрешният мониторинг се осъществява от ръководителя на  ЦСРИ и е предварителен,  текущ и последващ. За нуждите на контрола се използват количествени и качествени показатели. Някои от контролните мероприятия целят цялостен, а други поелементен преглед. Механизмът за контрол обхваща оценка на преки и косвени резултати.

Обект на  вътрешен мониторинг са работните задачи, задължителната документация, степента на рехабилитация и интеграция на  клиентите и степента на професионално и лично усъвършенстване на екипа. Процесът на мониториране включва: седмичните оперативки – тук се следи срока и качеството на изпълнение на работните задачи; ежемесечна проверка на водената от специалистите задължителна документация; срещи за планиране на грижи – по време на срещите се оценява нивото на рехабилитация и интеграция на клиентите; ежемесечно събеседване със специалистите от екипа за отчитане степента на професионално и личностно израстване.

Механизмът за вътрешен контрол включва и годишна атестация на специалистите от екипа. Мярка за превантивен контрол е шестмесечният  изпитателен срок, на който започват работа всички членове на екипа.

Индикатори за отчитане резултатите от предлаганата услуга, които използваме са: субективното усещане на клиента за подобрение на състянието му, брой започнали работа клиенти,  брой клиенти интегрирани в своето семейство, брой клиенти интегрирани в защитената среда на ЦСРИ, брой клиенти интегрирани в местната общност.

5.4. Съотносимост към критериите и стандартите за качество на социалната услуга

В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са посочени стандарти и критерии за местоположение и материална база, за хранене, за здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, обслужващ персонал. Организацията на работа в ЦСРИ е съобразена с тези стандарти и критерии.

5.5. Условия и ред за ползване на социалните услуги в ЦСРИ „Човеколюбие”

Всяко лице, което желае да ползва услугата ЦСРИ подава молба по настоящ адрес до Дирекция „Социално подпомагане”.

Необходимите документи при кандидатстване за ползване на услугата са: молба; копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК (при наличие на такова); копие от личен амбулаторен картон (при наличие на такъв); други документи, можещи да послужат като основание лицето да ползва съответната социална услуга;  документ за самоличност – за справка.

Възоснова на подадената молба и приложените докуметни ДСП извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. Кандидат-потребителят се насочва към конкретни дейности за подкрепа, извършвани в ЦСРИ, съобразно индивидуалните му потребности.

Услугите в ЦСРИ се предоставят съгласно изискванията на ППЗСП. Всеки потребител, който има лични доходи,  заплаща месечна такса съгласно Тарифата за таксите за социалните усллуги, финансирани от републиканския бюджет. За всеки потребител се открива лично дело със следното съдържание: заглавна страница; молба; декларация за семейното положение, доходното и имущественото състояние; протокол от ЛКК или експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (ако има такъв); социална оценка на потребителя; доклад-предложение; заповед от директора на ДСП; договор за предоставяне на социалната услуга; индивидуален план;план за  здравни грижи (при необходимост); други документи. Ръководителят на ЦСРИ издава потребителска книжка на всеки потребител. При обслужването на клиентите специалистите ползват потребителски картон, в който се отбелязват отбелява всяка проведена сесия.

Срокът на договора за ползване на социалната услуга е обвързан с оптималното време за предоставяне на конкретни дейности, съобразно индивидуланите потребности на всяко лице и определената със заповедта на ДСП форма на предоставяне на услугата. На всеки шест месеца се извършва оценка на изпълнение на индивидулния план.

 • Организация на обслужването в ЦСРИ „Човеколюбие”

В ЦСРИ „Човеколюбие” функционират 16 програми, в които се извършват 26 групови, 10 индивидуални и 4 публични дейности.

Работното времена специалистите в центъра е 7 часа, съобразно Наредбата за намаленото работно време. С оглед спецификата на целевата група – психиатрични пациенти на поддържащо медикаментозно лечение, което ги прави сънливи и неорганизирани в ранните часове на деня, сме приели за оптимално работно време на центъра от 10.00 до 18.00 часа. Часовете от 10.00 до 12.00 обичайно използваме за екипна работа – оперативки,  работа с институции, методически сбирки, супервизия, а времето от 13.00 до 18.00 за групова и индивидуална работа с потребителите.

За всяка от програмите се изготвя годишна програма, обсъдена с потребителите. В края на всяка седмица потребителите получават седмичен график за дейностите, съобразен с техния индивидуален план за грижи.

 • Персонал

6.1. Щатно разписание

Административният персонал на Центъра се състои от управител и касиер-домакин. Мултидисциплинарният екип от специалисти включва: психиатър, психолог, социални работници, педагог, трудотерапевт, арттерапевт, треньор по шах и специалист връзки с обществеността. Подпомагащите длъжности са:

6.2. Участие на потребителите в изпълнението на работни задачи

Шест от потребителите участват активно в изпъление на поставените пред екипа работни задачи. Това са потребители с по-висока степен на образование и продължителна устойчива ремисия. Те поемат отговорност за изпълнението на задачи като компютърен оператор, сътрудник социални дейности, социален асистент, регистратор, закупчик, хигиенист.

6.3. Подбор на персонала

Подборът на персонала се извършва след едномесечно обучение. През този период се очаква кандидатът да покрие определени изисквания. Той присъства на всички групови занимания с клиентите и екипа и добива преки впечатления за бъдещата му работа. Основните принципи при подбор на персонала са:1.Търсим съмишленици, а не наемници!; 2. Членовете на екипа са пример за клиентите с начина си на живот и начина си на справяне с проблемите!; 3. Всеки влиза в екипа със семейството си. В обучителния период кандидатът за член на екипа изпълнява и следните задачи:1. Равносметка на живота и план за бъдещето; 2. Обща теория за света, Обща теория за човека и Обща теория за отношенията; 3. Шахматни ендшпили: мат с цар и топ – за 1 мин., мат с два офицера – за 2 мин. и мат с офицер и кон за 3 мин.

6.4. Мотивация

Лична  подкрепа- всеки един от членовете на екипа има възможност за индивидуално психологическо консултиране с психиатър-консултант. Диапазонът от допусканите теми за консултиране включва проблеми  както в сферата на лични и семейни затруднения, така и проблеми  в комуникацията с другите колеги и с клиентите. За членовете на екипа са осигурени няколко вида супервизия:  индивидуална супервизия по по случай, групова супервизияна случай, екипна супервизия, както и методическа подрепа.

Материални стимули–в структурата на работната заплатае предвидена сума, която се получава при покриване на месечен график за лично развитие и усъвършенстване.

Израстване в служебната йерархия – с разкриването на нови социални услуги организацията дава възможност за израстване в служебната йерархия.

6.5. Оценка–качеството на работа на членовете на екипа на ЦСРИ се оценява  чрез Вътрешни правила за образуване на работната заплата и Програма за оценка на персонала.

Оценяването се извършва всеки месец с цел определяне размера на трудовото възнаграждение. Веднъж годишно се извършва оценка за актуализиране на основната заплата.

7. Вземане на решения в ЦСРИ „Човеколюбие”

7.1. Видове решения – по-важните оперативни решения се вземат на Организационната среща, която се провежда всеки понеделник от 17.00 часа. По-важните етични решения се взимат от Групата за честни отношения, която се провежда всеки вторник от 17.00 часа. На тези срещи присъстват както професионалистите, така и клиентите, а също и членовете на организацията. На организационната среща и в обсъжданията на Групата за честни отношения са добре дошли и външни лица – кандидати за екипа или за клиенти, хора, желаещи да се запознаят с дейността на Центъраилидаползватуслугитему,бездаставатклиенти, колеги от други организации, дошли на обмяна на опит. Тъй като Центърът харчи обществени средства, присъствието на външни лица повишава прозрачността и служи като допълнителна форма на граждански контрол.

На Организационната среща и в Групата за честни отношения преобладаващото мнозинство от участниците са хора с психиатрични диагнози. Всички участващи, включително управителят и членовете на екипа,  имат по един глас при гласуване на решения. Управителят има право на вето, ако решението противоречи на нормативната база или на основните човешки ценности.

Групата за честни отношения разглежда случаи на нарушаване на правилата и може да наложи на нарушителя санкцията „размисъл” за 1 ден, за 1 седмица или за 1 месец. През това време той няма право да посещава центъра или негови мероприятия извън сградата.

7.2. Модел на вземане на решения

В ЦСРИ „Човеколюбие” се използва шахматен модел за вземане на решения за  справяне с проблемите. Същността на шахматния модел се състои в приемането на шахматната игра като модел за света. Лесно  можем да си представим света като голяма шахматна дъска с неговите паралели и меридиани и хората като фигури върху нея, а отношенията между тях като малки шахматни дъски, които могат да онагледят проблемите в отношенията им и справянето с тях. Шахматният модел е като една карта, чрез която човек се ориентира по-бързо.

Ключовите елементите на шахматния модел са: дъската, фигурите, правилата, целите, ценностите,ходовете,чувствата,времето и равносметка.

Чрез дъската ние определяме къде се развиват тези отношения (проблеми). На територията на Центъра, града, държавата, света. Как влияе света на тези взаимоотношения. Има ли връзка проблемът с глобалните процеси, които протичат в света. Може ли чрез решаването на глобален проблем да подобрим света, в който живеем.

 Кои са фигуритев тези взаимоотношения – определ яме кои са участниците в проблема, на който търсим решение. Това може да са клиенти, родители, приятели, съученици, съседи, екип, работодатели, политици, правителство.

Правилата– отчитаме има ли правила, спазват ли се във взаимоотношенията. Може би проблемът идва от нарушаването им в семейството, в работата, в екипа, в приятелския кръг, в обществото.

Целите – това е желаното състояние, което искаме да постигнем с решаването на проблема. Най-често нашата цел е подобрено състояние на личността или на отношоенията между хората. Има и цели с по-широк обхват – в сферата на икономиката, равновесието в природата и др.За да изпълним целите е нужно да изготвим алгоритъм.

Ценностите– същността на този елемент на модела е в това да се анализира дали избраното решение е в съответствие с основните човешки ценности: любов, смисъл, честни отношения, взаимопомощ. Ако някоя от тях е пренебрегната, решението се преразглежда, докато се намери такова, че да е в съответствие с тях.

Ходовете – чрез анализа на ходовете се ориентираме дали ни приближават към целта или ни отдалечават. Всеки грешен ход ни усложнява живота и забавя развитието на личността.Много важно е да обмисляме последиците от ходовете, които правим. Осъзнаваме ли личната отговорност от грешните ходове.

Чувствата– ясно да си даваме сметка, как се чувстват другите от нашите ходове. Същото важи и за другите участници във взаимоотношенията – да си дават сметка как ние се чувстваме от техните ходове.

Времето– това е много важен фактор при анализа на проблема и при избора на решение. Този фактор отразява и скоростта на реагиране. Колко време да изчакаме и как да преценим кога е време за решаване на възникнали отношения (проблем). Ако не реагираме своевременно на проблемите, те ни задръстват и нарушават равновесието в живота ни.

Елементътравносметка – ни дава ясна представа за успехите и грешките, каква е днешната оценка за проблема и съществуващите закономерности. Как живеем, свободни и щастливи, готови да повишавамезнанията и уменията за решаване на всекидневните проблеми или се оставяме на течението на живота със затлачено от нерешени проблеми съзнание, водещо до психиатрия.

По време на анализа на проблема и търсенето на решения може да се използва графично изображение, наречено шахматограма.

8. Предаване на знания и опит

Нашата организация винаги е била отворена към приемане и предаване на знания и опит. В национален мащаб това става чрез участие в конференции на професионалната общност и организиране на такива, чрез медиите, чрез организиране на спортни състезания и чрез издаване на списание „Човеколюбие”. Публикували сме опита си в нашата интернет страница.

Две национални сдружения за психично здраве – Национална организация на потребителите на психичноздравни услуги и Сдружение за психосоциална рехабилитация в България, вече направиха заявка за по-дългсрочно проучване на нашия опит. Направили сме проект за това и очакваме финансиране на техния престой в Пазарджик.

Община Септември и Община Стрелча също заявиха интерес за проучване на опита ни при предоставяне на социални услуги за хора с психични проблеми. Вече текат процеси за обмяна на опит, които ще продължат до окончателно изграждане на материална база, обучение на екипи и финансиране на дейността.

Предстои обучително пътуване до Добрич и срещи за обмяна на опит с колеги от Стара Загора, Бургас, Варна, Търговище и Добрич.

Ръководителите на няколко социални услуги за различни целеви групи в София помолиха за обучение относно нашата програма „Човешки ценности”. Българо-холандската организация Де Пасарел пое ангажимента да организира и финансира такова обучение.

С удоволствие предаваме знанията и опита си на студентите от Пловдивския университет, които стажуват вече 3 години при нас. Някои от тях после кандидатстват и започват работа при нас.

Натрупахме уникален опит – грижи за хора с психични проблеми, напускащи институции, и на които се сваля запрещението. В контекста на Европейската конвенция за правата на хората с увреждания, която от две години е ратифицирана и от България, нашият опит би бил полезен на всички организации, работещи в тази посока. Готови сме да го предоставим на всеки, който се интересува.

 Възнамеряваме да инициираме учредяването на национална асоциация на шахматните терапевти, която да кандидатства за членство в Българска асоциация по психотерапия.

Принципът „Предай нататък” е залегнал в основата на цялата ни работа. Нашата организационна култура изисква всичко, което знаем, да го споделим с другите и така да направим света по-добро място за живеене.

9. Иновации в управлението на ЦСРИ „Човеколюбие”

9.1. Шахматен модел за вземане на решения и справяне с проблеми

Шахматният модел е универсална технология за справяне с всякакви проблеми и стимулира всички да се развиват и усъвършенстват: екип, потребители и техните семейства, съмишленици и хора, за които психичното здраве е ценност.

Шахматният модел е лесен за употреба, гъвкав, икономичен на време, може да се предава на други организации и хора.

Той развива активно отношение към правилата и поемане на лична отговорност, намалява времето за решаване на проблеми, формира умения за виждане на по-широк контекст и избор между алтернативни решения,  стимулира за активно целеполагане и създаване на връзка между отделните ходове и целите. Шахматната дъска е добър тренажор за осъзнаване и признаване на грешки,  изграждане на ценности.

9.2. Участие на потребителите във вземане на решения на всичкинива

В процеса на вземане на решения на всички нива  участват и потребителите на социалната услуга.По-важните оперативни решения се вземат на Организационна среща всеки понеделник. По-важните етични решения се взимат от Групата за честни отношения, която се провежда всеки вторник. Решения за оказване на помощ се вземат в Групата за взаимопомощ при направена заявка за помощ. По всяка от останалите програми се вземат решения с участието на потребителите и екипа. На тези срещи могат да  присъстват и членовете на организацията.

9.3. Възможност за потребителите да се включат в екипа

Изискването членовете на екипа да бъдат личен пример за потребителите с начина си на живот и с начина си на справяне с проблемите дава възможност на всеки, включително и на потребителите на услугата, да влезе в екипа, когато придобие умения за справяне с проблеми и умения за предаването им на други хора.

9.4. Обучение на потребителите на технология за справяне с проблемите

Потребителите насоцииалната услуга не само са подрепяни от екипа при справяне с житейските им проблеми, но и се обучават в технологията за решаване на проблеми – шахматен модел. В шахматния клуб се учат да играят шах и това им помага да виждат ясно елементите на шахматния модел, в групата за честни отношения се учат да спазват правила и да поемат отговорност за ходовете си, в групата за взаимопомощ се учат да търсят и да оказват помощ, в клуб „Смисълът в живота” тренират как да си поставят цели и как да ги постигат. Тук формират умения за пренасяне на знанията и уменията от шахматната дъска в живота.

Чрез обучението на потребителите как да употребяват шахматния модел се премахва възможността да развият зависимост от социалната услуга при възникаване на нови проблеми, а стават самостоятелни хора.

9.5. Подбор на персонала

Иновацията при подбора на персонала на ЦСРИ „Човеколюбие” се състои в изискването членовете на екипа да бъдат личен пример на потребителите с начина си на живот и с начина си на справяне с проблемите. Това изисква 
те много добре да познават шахматния модел за справяне с проблемите и да се развиват в личностно и професионално отношение, за да могат да подават ръка и на потребителите да се развиват и израстват.

IV. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

1.Дизайн на емпиричното изследване

1.1.Цел, изследователски задачи и хипотеза на изследването

Целта на настоящото научно изследване е да установи степента на достоверност на работната ни хипотеза, а именно: шахматният модел за взимане на решения е ефективна иновация в управлението и повишава уменията за справяне с проблемите.

За да бъде постигната целта на изследването, бяха изпълнени следните задачи:

 • теоретична задача – изследвах теоретични източници, които имат отношение към темата;
 • експериментални задачи – избор на методи за изследване, изработване на въпросници за изследване на работната хипотеза, организиране  и се провеждане на изследването;
 • анализ – извършен бе анализ на данните и тълкуване на резултатите.

1.2. Предмет и обект на изследването

Предмет на настоящето изследване е ефективността на шахматния модел за взимане на решения.

Обект на изследването са две групи изследвани лица: членове на екипа на ЦСРИ „Човеколюбие” и потребители на социалната услуга ЦСРИ „Човеколюбие”.

1.3.Операционализация на променливите

Основните понятия, с които работим в това изследване са: ефективен модел за вземане на решения и резултати от приложението му в социалната работа.

С метода на фокус група бяха избрани показатели за ефективност на модела за вземане на решения – лесен за употреба (разбираем), гъвкав, икономичен на време, универсална приложимост, възможност да се предава на други хора и организации. За измерване на резултатите от приложението на шахматния модел за вземане на решения избрахме следните критерии: осъзнаване ролята на правилата, бързина на вземане на решения и изпълнението им, ширина на контекста, в който се търси решението, способност за съставяне на алтернативни решения, поемане на лична отговорност за ходовете (действията), възможност за изграждане на език за комуникация, целеполагане, сензитивност към човешките ценности и мотивация за интеграция.

 1. Методи  на изследване

При провеждане на настоящето изследване бяха използвани: от общите методи – теоретичен метод: изследвах научната литература в областта на мениджмънта, иновациите, социалната работа. От методите за измерване – описание на случаи и въпросници. От методите за моделиране – математико-статистически: средна величина.

Двата използвани за изследването стандартизирани въпросника са авторска разработка. Въпросникът за оценка ефективността на шахматния модел съдържа 5 скалирани отговора, а въпросникът за оценка на резултатие от прилагането на шахматния модел съдържа 19 скалирани твърдения.

 1. Описание на извадките и процедура на изследването

Изследваните лица са две  групи – професионалисти и потребители.

Групата на професионалистите оценяваше ефективността на шахматния модел в сравнение с други модели за взимане на решения. Тя включваше 24 човека, от които 18 са жени и 6 са мъже. На възраст от 18 до 30 години е 1 лице, 20 от изследваните лица са на възраст от 30 до 60 години, над 60 г. са 3 лица.  14 от изследваните лица в момента работят в ЦСРИ „Човеколюбие”, а 10 са бивши служители и доброволци. 15 човека са работили минимум 3 години в организацията. 21 от лицата имат професионален опит в 3 и повече от 3 организации. 

Групата на потребителите включва 21 изледвани лица, от които 11 са мъже и 10 са жени.На възраст от 18 до 30 години са 3 лица, 15 лица са на възраст от 30 до 60 години и 3 лица са на възраст над 60 години. Всички изследваните лица са потребители на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция и са хора с психични проблеми, живеят в Пазарджик. 19 от тях ползват услугата над 3 години.

Десет от потребителите на социалната услуга са изследвани и по метода описание на случай.

Изследванията на двете групи се извършиха на 4 май 2015 г. в сградата на ЦСРИ „Човеколюбие” в Пазарджик. 19 от потребителите сами оцениха твърденията във въпросника, а 2 имаха нужда от помощ поради това, че са неграмотни. Изследването на групата на професионалистите се проведе след работно време.

2.Анализ на резултатите

2.1.Ефективност на шахматния модел за вземане на решения

Данните в Таблица № 1 показват, че по всички показатели шахматният модел е посочен от изследваните лица като по-ефективен. Най-значителна е разликата – 46 единици, в полза на шахматния модел по петия показател – може  да се предава на други хора и организации. По показателите „гъвкав” и „универсална приложимост”  шахматният модел за взимане на решения е оценен като по-добър от моделите, използванеи в други организации с около 35 единици. Най-ниско е оценено предимството на шахматния модел по показателя „лесен за употреба, разбираем”, което предполага време за обучение за използването му.

Таблица № 1. Ефективност на шахматния модел за вземане на решения

 ПоказателРазлика
1.Лесен за употреба, разбираем24.5
2.Гъвкав35.5
3.Икономичен на време26.5
4.Универсална приложимост35.0
5.Може да се предава на други хора и организации46.0

За автора на научното изследване беше интересно да проучи дали има корелация между дадените от изследваните лица оценки за ефективността на шахматния модел за вземане на решения,  прослуженото време в органзацията техния професионален опит.

В Таблица № 2 се вижда, че колкото по-дълго е работило в ЦСРИ „Човеколюбие” изследваното лице, толкова по-висока е разликата в полза за ефективността на шахматния модел за взимане на  решения. Най-високи стойности бележи разликата при настоящите членове на екипа, които ежедневно работят с модела. Най-ниските стойности са на изследвани лица с много малък стаж в организацията.

Данните в таблицата показват, че при 17 от изследваните 24 лица се отчитат положителни стойности, което означава, че шахматният модел за взимане на решения е ефективна иновация в мениджмънта.

         Таблица № 2. Съотношение професионален опит, прослужено време в ЦСРИ и оценка на шахматния модел

Изследвано лицеБрой организацииПрослужено време в ЦСРИРазлика в полза на ЦСРИ
12   
1.М.М.581
2.Д.С.291,5
3.А.Т.252,5
4.Л.К.521,5
5.И.Г.650,5
6.Ф.В.441,5
7.Л.К.842
8.Н.М.882
9.Д.К.20.51,5
10.Н.Г.520,5
11.Н.К.6151,5
12.М.Т.3151
13.Е.М.6205
14.Д.Ш.850
15.А.Г.710
16.Р.К.521
17.Л.В.51-0,5
18.Е.Г.33-0,5
19.Л.А.430
20.В.И.330
21.Р.К.331
22.С.Т.620,5
23.С.Ч.631
24.Т.Я.520

2.2.Постигнати резултати с целевата група на социалната услуга

Постигнатите резултати с целевата група са измервани с два изследователски метода: описание на случаи и въпросник за оценка на резултатите от прилагане на шахматния модел.

2.2.1.Описание на случаи

2.2.1.1. Случай№ 1

Ф. В. трудно и дълго беше мотивирана да подготви документи за ползване на услугата. Изгубила вяра в собствените сили  и възможности, безработна и живееща с минимални помощи, с риск да й бъде отнето общинското жилището за неплатени наеми, прие разумното предложение.

След четиригодишно ползване на услугата тя формира и доразви много ценни качества, които притежаваше. Многократно бе мотивирана и  консултирана от психолог, с нея работеха социален работник, педагог и трудотерапевт, активно участваше  в обучителните програми и груповата работа, обучена бе да прилага знанията и уменията от шаха в живота. През месец юли 2014 г.  Ф. В. завърши средно образование, успешно завърши и курс за компютри. Работи на граждански договор в Центъра, като администратор на входа, води присъствената книга и потребителските картони, осъществява връзка на потребителите с координаторите на грижи, като оказва неоценима помощ на екипа. Възстанови неплатените наеми и откликна на мотивацията да се лекува стоматологично, като й беше оказана финансова помощ за изработване на протези, защото пораженията в тази област бяха големи. Вече се радва на нова визия, все по-често е усмихната и  по-щастлива.

            Ф. В. е отличен шахматист. Започнала обучението си при треньор по шах в социален дом като малка, в Центъра усъвършенства шахматните си умения и формира способности да прилага тези знания в живота.

             На семеен турнир по шах партньорът и подцени уменията и и загуби партията преди десетия ход. През 2014 г. година участва в състезание по шах в град София под наслов ,,С любов към човека“ и спечели първо место, получи морална и финансова награда. Всяка година се включва в работническите игри по шах и тенис на маса, където побеждава състезателите на община Пазарджик, Полицията, Пожарната, НАП и други отбори. Благодарение на участието й ЦСРИ многократно се класира отборно на първо место по шах и на второ по тенис на маса. През 2013 г. отборът ни бе награден и от директорката на Дирекция „Социално подпомагане”, която изяви желание да се обучава на шах и Ф. В. с готовност изрази желание да бъде неин обучител. През тази година Ф. В. беше спонсорирана от Центъра и завърши курс за съдия по шах в гр. София заедно с друг потребител, също добър шахматист. Тази година също се класира на първо место в работническите състезания по шах и на второ по тенис на маса.

            В момента мотивираме Ф. В. да продължи образованието си във Висше учебно заведение със специалност ,,Социални дейности”, защото винаги се е грижила и оказвала подкрепа на по-малките в сиропиталищата, в които е израснала.

2.2.1.2. Случай№ 2

При настаняването си М. Н. не умееше да се изразява правилно, крещеше, влизаше през прозорците и кълнеше всеки, който й показваше, че не спазва установения ред и правила. Без доходи и социални осигуровки, с алкохолна зависимост и чести здравословни проблеми, без умения за справяне с проблеми, често жилището й беше място за сбирка на различни жени и мъже.

М. Н. започна работа по насърчителна мярка на Бюрото по труда, като ,,Хигиенист“ в Центъра и поддържаше много добра хигиена, като беше обучена за това. Вече обучава и други потребители да се включат в осъществяване на хигиената и придружава тези, които не могат сами да дойдат до Центъра. Към момента продължава да работи като хигиенист на граждански договор. Тя също е неоценим помощник на екипа при придружаването на потребители до различни институции и е помощник на социалния работник, който ръководи програма ,,Почистване на дома”.

М. Н. осъзна нездравословния  начин на живот, който водеше и по-рядко допуска злоупотреба с алкохол, дори съветва и другите да не употребяват. Възстанови здравните си осигуровки и посети очен специалист за отстраняване на кривогледство. За съжаление за такава корекция се установи, че е късно и лекарите предложиха протокол за ТЕЛК по това направление.

М. Н. също е добра шахматистка, обучена в Центъра на играта. Тя е вторият участник в отбора по шах и в отбора по тенис на маса, безспорно печели години наред второ место и в леката атлетика на 600 метра. Участва активно в живота на Центъра, в обучителните програми, в групи изразява много точно и вярно мнение. Тя е потребителят с най-голямо желание да продължи образованието си, защото е завършила помощно училище, а то не се признава за образователна стрепен и все още не сме съумели да намерим форма, под която да започне образование, но не се отказваме и продължаваме да водим кореспонденция с Министерството на образованието по този казус. Беше й оказана помощ от координатора на грижи съвместно с отдел ,,Общински имоти“ да си ремонтира жилището и днес М. Н. живее по-добре, става все по-успешна и по-щастлива.

2.2.1.3. Случай№ 3

К.П. – потребител  на услугата ЦСРИ, живеше в Защитеното жилище ,,Човеколюбие”. В началото на настаняването й не умееше да комуникира и съжителства с никой, а се налагаше да живеят три потребителки заедно. Във всички скандали, проблеми и заплахи за побой над другите в основата стоеше тя. Не се съобразяваше с препоръките на екипа да не закъснява за работа и не след дълго беше съкратена. По време на проекта на ЗЖ за една година К. П.  формира умения за пазаруване, приготвяне на храна, почистване на жилището и пълноценно разпределяне на свободното време.  Написа есета на тема:,,Как общувам с другите“, ,,Как помагам на другите потребители“, ,,Равносметка на отношенията ми с другите“. При обсъждането им с координатора й на грижи К.П. осъзна проблемите си в комуникацията с другите и започна процес на промяна. С помощта на екипа изготви план за бъдещето си, като сподели, че иска да завърши средно образование. Същата година подготвихме документи и към днешна дата редовно посещава училище, успешно си взима изпитите и успешно завършва икономическо образование. Проведе стаж при касиер-домакинката, като се справяше много добре с възложените й задачи.

К. П. овладя шахматните умения и започна да играе цели партии, с което много се гордее и помага и на другите да се обучават. Сама споделя, че има още много да се учи, за да стане по-добра в шаха и в живота. Осъзна отговорността за действията си и се извинява, когато е сгрешила. В момента се грижи за възрастен човек, родител на значима за нея приятелка.

2.2.1.4. Случай№ 4

В. И. е потребител на услугата, която след мнгократнопренастаняване в Центъра за временно настанява в града, настанихме в Защитеното жилище. В началото на настаняването не можеше да произнесе нито една дума правилно, не умееше да построи дори кратко изречение и използваше изрази като: ,,крала съм, не съм“, защото извършваше и кражби. Можеше единствено да клевети и да псува екипа по всякакъв повод. Не спазваше правила,  социално занемарена, бита в социалните домове, където е пребивавана от момчета, малтретирана в семейството си като малка, не желае да знае нищо за семейството си и близките си. Често изпадаше в криза, когато се сети за тези побои над нея.

Към днешна дата В. И., благодарение на огромното желание, воля, труд и усилия на екипа да й помогне, подобри значително хигиената и външния си вид, изгражда умения за самостоятелен и по-смислен живот. Осъзна ролята на правилата и все повече ги спазва. Учи се по проект ,,Нов шанс за знания“ и през 2014 г. беше записана в шести клас, а през 2015 година продължи и завършва седми клас. С голямо желание с други две потребителки посещава училището и не пропуска дори един учебен час. Имаше случай, когато се отказваха от екскурзия, защото са на училище. В. И. Е на двадесет и пет години и никога не беше пътувала с влак, не беше посещавала екскурзии, не беше се хранила в обществено заведение и изпитва огромна радост, когато провеждаме такива мероприятия. Вече чете, пише, смята и научи часовника, заедно с другата потребителка на защитеното жилище,  сами си плащат сметките за ток, вода, вход и кабелна. Успя да научи правилата на шахматната игра и мат с цар и топ, като споделя, че е важно да се спазват правилата в играта и в  живота, а не да се нарушават, както е правила до сега. Сама пожела да промени старите си навици с нови, които да я правят по-добра и по-успешна. Помогнахме й да работи почасово, като почиства входа на член от екипа, срещу добро възнаграждение, но липсата на устойчиви трудови навици и умения оказаха своето влияние. Продължаваме да  изграждаме уменията й в тази посока.

В. И. има нужда от мотивация и подкрепа за изграждане на устойчиви умения за справяне с личните и житейски проблеми, но вече е по-уверена, по- щастлива и много вълнуващо танцува, пее с микрофон песни на идола си Руслан на празници и  тържества.

2.2.1.5. Случай№ 5

Й. Н. е най-новият потребител на услугата, живеещ с родителите си и са на много ниско социално ниво. Често се питаме възможно ли е родители, та били те и роми, да оставят човек до тридесетгодишен в пълна неграмотност. Не познава цифра, буква, не умее да напише чертичка, кръгче и трудно се мотивира за това. Не спазва правила и договорки, не умее да борави с парични средства и често е лъган от приятелите си. При мотивация за включване в обучителните програми, модули и групи споделя: ,,ние, ромите не обичаме да учим, обичаме да ядем и пием и да се веселим, не мислим какво ша бъде утре“. На домашни посещения винаги съм виждала родителите на маса да се веселят и пият и казват: ,,Ние сме неграмотни и не можем да му помогнем, а той от рождение е неграмотен и не помни нищо“.

По време на краткия си досегашен престой в Центъра Й. Н. научи имената на шахматните фигури и може да ги подреди на местата им, играе най- лесния етюд и се учи да мисли, запаметява и спазва правилата, както в шахматната игра, така и в живота.  Разкривено, но започна да пише чертички и елементи от букви и цифри. Научи се да изрязва фигури, а не умееше да държи правилно ножица. В програма за трудова рехабилитация ,,Ателие 99” с помощта на артерапевта изработва красива мозайка. Забелязва се подобрено внимание и концентрация в групова работа. Започна да се съобразява с правилата и с чувствата на другите. През 2014 г. беше записан в първи клас по проект ,,Нов шанс за знания”. Научи се да пътува сам, опозна парите, часовника и повишава самочувствието си. Изпитва огромно желание за комуникация и приятелство с всички, и всички го обичат. Родителите му споделят, че вече помага в къщи и се грижи за майка си, когато се нуждае.

Й. Н. е едно огромно предизвикателство за целия екип и лично за мен, като негов координатор на грижи. Вярвам, че ще съумеем да го мотивираме за промяна, развитие и формиране на умения за самостоятелен, по-смислен и пълноценен живот.

2.2.1.6. Случай№ 6

И. Г. е  на 60 години, няма изградено собствено семейство и живее със сестра си. Има завършено висше икономическо образование, което е получил в гр. Свищов – ВФСИ „Д. Ценов”.

Значително събитие за здравословното му състояние  е земетресението в гр. Свищов. По-късно приятелката му, с която са били заедно 6 месеца го напуска и това  повлиява зле на психичното здраве. Състоянието му се влошава и от прекаленото натоварване с подготовката за изпитите от следването. През това време и работил. За период от две години изкарва четири бронхопневмонии.

Понякога потребителят се обвинява за това, че не е успял да реализира плановете си – лични и служебни. Не е удовлетворен от резултатите, които е постигнал в живота.

И. Г.  понякога не умее да се контролира и не поема отговорност за предизвиканите от него скандали. Той не умее да готви, физическата работа го успокоява. Като свое хоби определя игра на шах, музика, риболов. Чете с удоволствие религиозна, психологическа и художествена литература.

При постъпване в ЦСРИ ,,Човеколюбие” на И. Г. бяха установени списък с проблеми:проблеми с пространствената ориентация; слабо развито зрително и слухово възприятие; слаба репродукция на паметта, непълно възпроизвеждане; склонност към тревожност, депресии, раздразнителност; потребност от социални контакти; нужда от системна подкрепа, социална и психологическа помощ; липса на трудова заетост.

През време на престоя в Центъра с И. Г. се провеждаха редовни психологически консултации и  интензивно се работи по изготвен терапевтичен и индивидуален план за грижи и развитие през съответните шестмесечни периоди.

И. Г. успя да подобри пространствената си ориентация и паметта му стана по-усложлива, изразява се по-ясно,  успя да намали тревожността, раздразнителността и се наблюдават редки периоди на кризи. Разшири социалните си контакти, но има нужда от системна подкрепа, както и за поддържане на добри отношения със сестра си. И.Г. работеше в Центъра три години по насърчителни мерки на БТ като стоковед, в момента се грижи като доброволец за домуващите в Защитеното жилище за хора с психични проблеми и доставката на хранителни продукти, води занятията в шахматния клуб и помага на екипа при нужда. Завърши компютърен курс и курс за съдия по шах в Национална спортна академия в София. Той е много добър шахматист и това му помага в обучението да поема отговорност за действията си и да признава, когато е сгрешил.

2.2.1.7. Случай № 7

Н.П. при първите посещения в Центъра се представяше като екстрасенс и гадателка и предсказваше бъдещето на всички. Правеше преноси от семейството и по-специално от майка си като такава. След четири години терапия в Центъра Н. П. осъзна, че не притежава такива способности, осмисли, че лекарства и алкохол са нездравословен начин на живот, възстанови трудовите си умения и от потребител на социална услуга се превърна в доставчик на социални услуги. Мотивирана и подкрепяна от екипа, Н. П. вече осем години  работи в БЧК като социален асистент и се грижи за възрастни хора. Посещава Центъра и с желание следи лекциите на представители на РЗИ в програма ,,Здраве”, за да бъде по-полезна на възрастните хора, за които се грижи. Пише стихосбирка и мечтае скоро да бъде издадена.

2.2.1.8. Случай№ 8

Г.Ц. пристигна в Центъра, като лице под запрещение. Роден е на 27.02.1979 г. в гр. Пирдоп. На 3-дневна възраст е изоставен за отглеждане в ,,Дом майка и дете”. До края на 2007 г. животът му е преминал в институции извън общността, като е бил местен от едно на друго място, без никога да е било вземано предвид неговото желание, нито пък са отчитани неговите потребности. Поради тази причина е напуснал последната институция и непосредствено преди идването му в Пазарджик е бил клошар в София. Рискът за здравето и физическото му оцеляване е причината юристи на Български Хелзинкски комитет да му препоръчат ползване на социална услуга от Сдружение „Човеколюбие”.

В края на 2007 година – при настаняване в ЦСРИ „Човеколюбие”, Г. Ц. е под пълно запрещение. Водеше се дело за снемането на запрещението като имаше решение за отмяна на пълното и бе присъдено частично запрещение, което се обжалваше от неговите адвокати. По-късно запрещението бе свалено и Г. Ц. бе първият човек в страната със свалено запрещение. При настаняването му се изработи психологически статус, който включваше списък с проблеми към онзи момент: необходимост от грижи за физическото му здраве – периодична профилактика, лечение и при необходимост медикаментозна терапия; склонен към депресия и агресия, трудно се приспособява в нова среда; занижена лична хигиена, емоционално-волева нестабилност; ниска самооценка, комбинирана с демонстрация на нереалистично високо самочувствие; когнитивен дисонанс – изпада в ситуации, в които не може да възпроизвежда нещата, защото са противоречиви на убежденията му; липса на трудова заетост. При диагностика по шахматния модел се установи, че има сериозни проблеми с признаването на грешки и с поправянето им. Смяташе, че много правила в обществото не са справедливи, но нямаше никакъв ефективен  репертоар за променянето им.

През периодите на ползване на услугата ЦСРИ ,,Човеколюбие” с  Г. Ц. се работеше по изготвен терапевтичен план и бяха поставени дългосрочни цели, като: формиране на умения за самостоятелни грижи за здравето; формиране на знания за правила и норми на поведение, повишаване на уменията за социално вграждане и приспособимост; преодоляване на депресивните тенденции и овладяване на агресията; адаптиране към условията и правилата в ЗЖ и ЦСРИ; изграждане на умения за  съжителство в малка общност; избягване на демонстративно поведение и съобразяване с мнението на другите; формиране на реална самооценка. Изграждане на умения за справяне с афективните пристъпи; намиране на работа и трудова реализация, съобразена с естеството на заболяването и възможностите на потребителя.

През време на престоя в Центъра с Г. Ц. се провеждаха редовни психологически консултации с психиатър, психолог, личен лекар и стоматолог. Провеждаше редовни профилактични прегледи и подобри личната си хигиена. В значителна степен се научи да спазва правила и норми на поведение, повиши комуникативните си умения и социална адаптация. Изгради умения за съжителство с другите потребители в ЗЖ и оказваше помощ на възрастния си съквартирант при здравословни и битови проблеми. Разви известни умения за разпределяне на паричните средства. Изгради кулинарни умения, като преди това завърши с огромно желание курс за готвачи. Имаше възможност да практикува наученото в клуб ,,Вкусно” и всички го поздравяваха за приготвените вкусни храни.  Научи се да играе шах. Това повиши самочувствието му и му помогна да изгради толерантност към правилата, да търси по-добри решения и да помага на другите да усвояват нови умения. Вече не смята, че знае всичко. Гордее се, че се е развил и се е усъвършенствал.

Към момента Г. Ц. има много по-реална оценка за себе си, умее да планира и мисли за бъдещето си, но няма устойчиви структури и понякога неочаквано променя мнението си. С помощта на екипа си намери работа във фирма ,,Дерби”  и работи около една година, но реши, че другите не работят достатъчно и напусна. Регистриран е в Бюрото по труда, като безработен.

Г. Ц. сам споделя, че  след престоя му в ЦСРИ ,,Човеколюбие” много е подобрил качеството си на живот, станал е по-ориентиран, но не престава да мечтае да живее в София, да има собствено жилище, в което да изгради Фондация за сираци. Дори е спестил първите 50 лв. за учредяване на фондацията.

Г. Ц. многократно е подавал молби за напускане на ползваните услуги, като по този начин изразяваше несъгласието си с правилата. Впоследствие ги изтегляше и се извиняваше за нарушенията.

След снемане на запрещението изживя психологически и социален шок, който продължи  2-3 години. Много години е очаквал, че животът му ще се промени коренно като е без запрещение и ще му се случват само хубави неща. А реалността се оказа друга – нараснаха отговорностите му и разбра, че за да му се случи нещо хубаво в живота, ще трябва да се потруди.

Г. Ц. е учил в помощно училище. Завършил е 8 клас, но има силно желание да продължи образованието си в масово училище. Засега законът за образованието не допуска такава възможност. През 2014 г. година се включи в курс за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех”.

2.2.1.9. Случай№ 9

Т. Я. е наша съмишленичка, без да е член на екипа или да е потребител, преживя лична еволюция. Четиридесеггодишният и син беше безработен, без доходи и беше станал член на секта. Постоянно се караха и спореха за всичко, основно доказвайки колко другият е виновен за всичко. Няколко години Т.Я. посещаваше редовно Колежа по семейни отношения и се учиеше на семейни ценности и умения за общуване, които предаваше и на сина си. Той не стана клиент на Центъра ни, защото и двамата осъзнаха грешките си, извиниха се и започнаха да работят за промяна на отношенията. Сега той работи в Германия и помага финансово на майка си. Тя продължава да посещава редовно програмата  и вече помага и на внука си да изгради ценности, да подрежда ежедневието си и да бъде достоен гражданин на обществото. Помага и на потребителите, които мотивираме да продължат образованието си като ги подготвя за кандидат-студентските изпити.

Днес те споделят: ,,Човеколюбци ни помогнаха да подобрим семейните си отношения и живеем по-успешно”.

2.2.1.10. Случай№ 10

А. Т. постъпи в Центъра с две висши образования, без един ден трудов стаж и липса на умения за самостоятелен живот. Кандидатстваше за член на екипа, но не успя да покрие изискванията на входно ниво за екипа и предпочете да ползва услугата като потребител, да се учи и израства.  Като социален асистент в защитеното жилище се налагаше да разделя храната на двете жилища. Имаше случаи в които питаше:,, с тези две висши образования, аз какво правя с този кашкавал”?  Ние също я питахме да помисли какво прави с този кашкавал и съветвахме, че може при пазаруването да купи две приблизително еднакви по грамаж парчета и няма да й се налага да пита какво да прави. А.Т. е човекът, който най-бързо разви талантите и уменията си и  скоро започна работа като координатор по проект. В момента по друг проект работи като експерт връзки с обществеността. В ежедневните и ангажименти влизат задачи като писане на  прессъобщения, поддържане на медиен и събитиен дневник, изготвяне и разпространение на информационен бюлетин. Към днешна дата тя води програма ,,Гражданско образование” и Час по любов.

През 2011 г. посети семинар на Европейска мрежа на потребители и бивши потребители на психиатрия в Брюксел, където участва в работна група за приложението на Конвенцията на ООН за основни права на хора с увреждания, а през 2012 г. взе участие в работна среща във Виена по проект „Основни права на хора с интелектуални затруднения и на хора с психични проблеми”, реализиран от Агенция за основни права към ЕС.

А.Т.  завършен курс по PR, лятно училище за НПО, тя получи грамотата „Човек на годината 2013”, връчена на Сдружение „Човеколюбие” от Български хелзинкски комитет. Целите, които си поставя екипът за А.Т. и самата тя, да се подготви за мениджър.

* * *

От описанието на десетте случая се вижда, че всички потребители имат положително развитие в много сфери на живота – повишено образование, професионална реализация, подобрена комуникация, повишена емоционална и социална грамотност. Изброените резултати са постигнати чрез приложението на шахматния модел за взимане на решения в живота им, на което са обучавани в програмите на ЦСРИ „Човеколюбие”.

2.2.2.Повишени умения за справяне с проблемите

Таблицата отразява промените на изследваните лица, настъпили след усвояване и прилагане на шахматния модел за взимане на решения при справяне с житейски проблеми.

Данните в Таблица 3 показват, че най-високи резултати – повишениес 1,3 единици, са постигнати при осъзнаване ролята на правилата, нещо което е абсолютно необходимо за успешна социална интеграция. Същата висока стойност – 1.3, е получена и при мотивацията за развитие и усъвършенстване, което показва, че преди ползване на социалната услуга потребителите не са имали в живота си хора, които да ги

Таблица № 3. Средна величина на промяната от приложението на шахматния модел след ползване на социалната услуга ЦСРИ „Човеколюбие”

ТвърдениеСредна величина на промяната
1.Осъзнавам ролята на правилата1,3
2.Умея да решавам проблеми1,1
3.Бързо вземам решения и изпълнявам задачите1
4.Всеки проблем има няколко решения0,8
5.Виждам целия контекст0,8
6.Поемам отговорност за ходовете (действията) си0,9
7.Признавам, когато съм сгрешил/а1
8.Имам общ език с другите хора0,9
9.Имам цел в живота си1,1
10.Мотивират ме за развитие и усъвършенстване1,3
11.Моят живот има смисъл1,1
12.Получавал съм помощ в трудни моменти1,1
13.Оказвам помощ на хората в трудни моменти0,7
14.Чувствам се обичан0,8
15.Към мен се отнасят честно0,7
16.Имам високо самочувствие0,8
17.Радвам се на живота и съм щастлив0,7
18.Изразявам благодарност, когато има за какво0,8
19.Участвам в живота на обществото1,1

стимулират в това отношение. Прилагането на шахматния модел е повишило уменията за целеполагане и намиране смисъл в живота – изследваните лица посочват  промяна  с

1.1 единици. Същата стойност на положителна разлика – 1.1, е отчетена от изследваните лица и относно  умението им за решаване на проблеми. Нарстване с 1.1 бележат и участието в живота на обществото и получаването на помощ в трудни моменти – процеси на социалната интеграция. Използването на шахматния модел е повишило отговорността за ходовете (действията) с 0.9, а способността  за признаване на грешки с 1. Това са много важни умения за развитие на всеки човек. Таблицата показва, че положителни резултати – нарастванесъответно с 0.8 и 0.7, е отбелязано при умението за виждане на целия контекст и при изграждане на ценности.

Изследваните лица с психични проблеми и съпътстваща умствена изостаналост са показали най-високи резултати, от което може да се направи извода, че социалната рехабилитация е повлияна благоприятно от прилагането на шахматния модел.

3.Изводи

Възоснова на резултатите от емпиричното изследване могат да се направят следните изводи:

 1. Шахматният модел за взимане на решения е ефективна иновация в управлението и повишава уменията за справяне с проблемите.
 2. Важното качество на шахматния модел за взимане на решения – гъвкавост, прави възможно приложението му във всички социални организации.
 3. Шахматният модел на управление  може да намери широко приложение,защото милиони хора играят шах от ранна детска възраст и познават неговите елементи. Тези, които не ги знаят, могат да се научат.
 4. Усвояването на шахматни умения дава възможност за изграждане на общ език в комуникационните процеси в социалните организации.
 5. Шахматният модел на управление повишава социалната интеграция чрез осъзнаване ролята на правилата и поемане на отговорност за собствените ходове.
 6. Шахматният модел дава възможност за интегриране на човешките ценности вежедневието.
 7. Прилагането на шахматния модел изгражда умения за целеполагане и вземене на решения в по-широк контекст.

4.Препоръки

1. Да се разшири приложението на шахматния модел в различни области от живота –публичната власт, икономика, образователната сфера, спорт, социални служби.

2. Да се разработят проекти за фиансиране на научни изследвания.

3. Да се изработи обучителна програма за овладяване на шахматния модел.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                         

Приложение № 1

ВЪПРОСНИК

за оценка на резултатите от прилагането на шахматния модел в Център за социална рехабилитация и интеграция „Човеколюбие”

В каква степен се отнася за Вас всяко от предложените твърдения? Посочете     със знак „Х”   степента в съответната графа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   ТвърденияПреди идване в ЦСРИ „Човеколюбие”Към днешна дата
  01230123
1.Осъзнавам ролята на правилата.        
2.Умея да решавам проблеми.        
3.Бързо вземам решения и изпълнявам задачи.        
4.Всеки проблем има няколко решения.        
5.Виждам целия контекст.        
6.Поемам отговорност за ходовете (действията) си.        
7.Признавам, когато съм сгрешил/а.        
8.Имам общ език с другите хора.        
9.Имам цели в живота си.                                                                                                                                                                   
10.Мотивират ме за развитие и усъвършенстване.        
11.Моят живот има смисъл.        
12.Получавал съм помощ в трудни моменти.        
13.Оказвам помощ на хора в трудни моменти        
14.Чувствам се обичан.        
15.Към мен се отнасят честно.        
16.Имам високо самочувствие.        
17.Радвам се на живота и съм щастлив.        
18.Изразявам благодарност, когато има за какво.        
19.Участвам в живота на обществото.        

Пол: ……

Възраст: …………

Приложение № 2

ВЪПРОСНИК

за изследване ефективността на шахматния модел, прилаган в управлението на ЦСРИ „Човеколюбие”

 1. В колко организации сте работили?

Отговор: …………………….

 • Колко години работите в ЦСРИ „Човеколюбие”

Отговор: …………………….

 • По скалата от 1 до 6 как бихте оценили модела на управление в две от организациите, в които сте работили, и модела на управление в ЦСРИ „Човеколюбие” по посочените в таблицата показатели.

Стойности на скалата: 1 – ниска, 2 – слаба, 3 – средна, 4 – добра,5 – много добра, 6 – отлична.

ПоказателиОрганизация 1Организация 2ЦСРИ „Човеколюбие”
1.Лесен за употреба, разбираем     
2.Гъвкав     
3.Икономичен на време     
4.Универсална приложимост     
5.Може да се предава на други организации и хора   

Пол: ………………………..

Възраст: ………………….

Приложение № 3

МОЯТ ЛИЧЕН ОПИТ ОТ УПОТРЕБАТА НА ШАХМАТНИЯ МОДЕЛ

От човек без опит в социалната сфера, непознаващ шахматната игра, но с богат житейски и трудов път, в Център „Човеколюбие” научихнай-ценния урок за живота: бизнесът е по-маловажен от личното и семейно щастие;  от възможността да помагаш на хора, които изпитват затруднения в социалната си адаптация и функциониране, докато и те заживеят по-добре и по- щастливо; от възможността да работиш за превръщане на света по-добро място за живот за всички хора.

От 2007 година, когато започнах работа в ЦСРИ, изживявам дълбоки личностни и професионални промени. Започнах професионалната си кариера като трудотерапевт, сега съм социален работник и постепенно поемам отговорността да стана мениджър на ЦСРИ ,,Човеколюбие”.

Успоредно с личното и професионално развитие, за което благодаря на д-р Емил Марков и Надежда Кузерманова за оказваната помощ и подкрепа да изкачвам стъпала, аз подавах ръка и на потребителите да изкачват стъпало по стъпало на различните стълби в развитието си.

В дейността си като трудотерапевт успях да развия умения у потребителите за изработване на мартеници, валентинки, картички, като ги мотивирах и организирах да продават, с цел развиване на комуникативни умения и работа с парични средства. Някои превърнаха това умение в свое хоби и започнаха да си изработват сами в къщи, с цел продажби, макар и с малки приходи.

Друга част от потребителите развиха умения за отливане и оцветяване на восъчни фигури и изработване на мозайки, с които участваме на изложби, подаряваме на гости, и при посещения в други Центрове за обмяна на опит.

Някои от потребителите по програмата ,,Зеленчукова градина” развиха умения за обработване на почвата, засаждане на зеленчуци и грижи за отглеждането им, като бяха насърчавани и мотивирани от мен, да оказват помощ и грижи и в домашната зеленчукова градина. В. И. и  С. Ч. сам си засадиха  домати, краставици и чушки в домашната градина и се радваха на резултата.

Помагах на потребителите по програма ,,Почистване на дома” да усвоят битови умения и сами се грижат за хигиената на Центъра, двора и зелените площи, като помощник водеща на програмата е потребителка и работи като хигиенист на граждански договор.

Като водеща на програма клуб ,,Вкусно“ успях да подобря кулинарните способности на потребителите. Днес вече могат да приготвят сами храна за себе си и другите в Центъра. С удоволствие сами избират меню и го приготвят. Обичат да правят кейк, баница, торта и сами боядисват яйца. Част от участниците в клуба развиха умения за консервиране на продукти, като от смокинята в двора ни приготвиха сладко за зимата, а от зеленчуковата градина консервират домати, чушки и зелен фасул.

Трима потребители обучих по професията продавач-консултант и работиха в продължение на три години по програма за хора с увреждания от Бюрото по труда като такива в магазин и павилион за закуски, отговарящи на всички изисквания на Търговския закон. Обучени бяха да работят с касов апарат, да правят дневен и месечен отчет, приемаха, ценообразуваха и заприходяваха стоките. Друг потребител, работил като стоковед, възстанови уменията си и работеше като такъв по същата програма в магазина. За съжаление програмите от БТ са все по-малко, а Община Пазарджик има претенции към магазина ни.

В дейностите като социален работник участвах в изготвянето на планове за грижи и развитие на потребителите, изготвях оценки на изпълнението на плана за грижи и развитие, оказвах помощ, грижи и координация между институциите с цел подобряване качеството на живот на хората в Центъра и изграждане на умения за самостоятелно справяне с живота, но това което ме удовлетворява още повече е спасените човешки животи.

Тридесет и две годишна потребителка на Центъра, без родители И.А. няколкократно  настанявах в различни болници за лечение и всеки път беше изписвана с различна диагноза: язва на стомаха, язва на дванадесетопръстника, гастрит, колит и при последното петдневно лечение в болница се изписваше напълно здрава. Не повярвах на състоянието й и помолих да й бъде направен скенер на главата след консултация с консултант-психиатъра на Центъра д-р Е. Марков. Беше ми отказано под предлог, че ние социалните все нещо сме искали и ако заплатя ще й бъде направен. Организирах набавянето на средства за изследването и в рамките на един час беше установено голямо туморно образование в лява малко мозъчна хемисфера. Организирах необходимите прегледи и настаняването й в университетска болница ,,Св.Георги” в Пловдив, както й пристигането на сестра й от Испания, за да подпише декларация за съгласие за операция, която лекарите трудно взеха решение да направят поради огромния риск за живота й. И.А. беше оперирана и успешно се възстанови. Днес е сред нас и се учи по програма ,,Нов шанс за знания”, като тази година е в седми клас и желае да продължи образованието си и отново да работи като хигиенист в Центъра.

Друг член на екипа – доброволка  от Корпуса на мира на САШ, трудно се адаптира и беше на ръба на оцеляването след разваляне на апарата, дозиращ инсулин в организма й. През двегодишния й престой, тя се чувстваше, като член на моето семейство, посети с мен много красиви места в България и сподели, че гледката на Рилските езера винаги ще я вдъхновява. Успешно продължи и завърши образованието си в Америка и днес работи по специалността.

Връщам се назад в ученическите си години в СПТУ по ,,Фина керамика” на гара Елин Пелин и си спомням колко често се налагаше с възпитателката в пансиона  – госпожа  Цекова, да звъним на  Бърза помощ или да търсим начин да транспортираме съученички, посегнали на живота си след любовни разочарования и изпили по шепа хапчета. От тези и други неразказани случаи си мисля, че моята мисия е да помагам.

Най-големият ми принос в ЦСРИ ,,Човеколюбие” през осемте години, откакто съм тук, е личният пример за развитие и усъвършенстване, който давам на потребителите и резултатите, постигнати в  личен и служебен план. Всеки ден виждам  как хората около мен и аз преживяваме положителни промени.

По стълбата на шахматното майсторство, покрих изискванията за входно ниво в екипа, научих се да играя  шахматните етюди за време, а постепенно и на шест дъски,  развих умения за игра на цели партии, решавам шахматни задачи и чета шахматна литература. Помагам и на потребителите да развият шахматна грамотност, да научат етюдите и цели партии, но и аз се уча от тези, които са на по-високо стъпало на тази стълба. Като организатор на спортен клуб ,,Човеколюбие” в рамките на тези осем години съм подготвяла участието ни в пролетните и есенните работнически спортни игри по шах, тенис на маса и лека атлетика, като съм и състезател. Това, с което се гордеем, е че за осма поредна година отборът на жените по шах е на първо място в съревнованието с отборите на Община Пазарджик, МВР, Пожарна, Икономически техникум и др. Многократно печелим сребърни и бронзови отличия в тениса на маса и лека атлетика

По стълбата към Стокхолм, тренирам всички стъпала и съм в ролята на влекач, като усвоих шахматния модел на управление на проблемите. Помагам и на другите за усвояването му и изграждане на ценности като взаимопомощ, честни отношения, любов и намиране на смисъл в живота. Работя за популяризиране на тези ценности и на  опита на Центъра.

Участвам в школа по егология, група за личен опит и работя по стари и нови модели на поведение, използвам бележката ,,Това не е упрек! Обичам те”, когато се налага. Работя със семейството за подобряване на отношенията и изготвяне на стари и нови модели на поведение. Изготвих визия на моето семейство и план за осъществяване на визията. В Колежа по семейни отношения помагах и на участниците да изготвят и те  визия на своето семейство и да се стремят да я постигнат. Организирах срещи с психиатри в колежа на тема:,,Медицински и социален модел на лечение”, ,,Психична криза – терапия чрез решения”, представях и обсъждах отношенията в  семейството по шахматния модел. Изработих карта-списък с болките от минали години и отреагирам болезнените спомени, писала съм равносметки, общи теории, за да мога да се справя с личните и семейни проблеми и да помагам  и на потребителите и те да се справят с ежедневните проблемите, да се развиват и живеят по-щастливо и смислено като тренират и прилагат шахматния модел в живота.

По стълбата на Кен Уилбър развитието ми достига нивото на формопа –  стъпалото на което имаш развита способност за формални операции, може мислено да си представиш ходовете на фигурите на шахматната дъска и как би изглеждала мрежата от отношения между тях (виждаш последствията от този ход, преди да го направиш). Тренирам и следващото стъпало ,,Визия-логика”. 

По стълбата на планинското майсторство съм горда, че съм изкачила планинските върховете Мусала, Мальовица, Вихрен, Кончето, Тодорка, Джано, Каменица и  други. Посетила съм Рилските езера, Тодоркините очи, Кременските езера, Темно езеро, Безбог и др. Целите, които си поставям в личен план са да изкача връх Митикас в Гърция и връх Реси в Полша.

С радост мога да заявя помощта, която съм оказвала на потребителите да изкачат върховете Башикаровски баир, Равно боре, Милеви скали, Черни връх и Морените. Целите, които си поставяме по тази стълба в Центъра, са да изкачим най-високия връх на Балканския полуостров Мусала с потребителите на 09.08.2015 г. и да посетим Седемте рилски езера през тази година. Тази цел е мечтата и огромното желание на по-голямата част от потребителите в Центъра.

Това е един от принципите на управление в нашия центгър – принципът на демокрацията – всеки  участва в обсъждането на целите, които си поставяме, и всеки може да даде по-добро предложение. Всеки,с начина си на живот е личен пример и за другите извън Центъра.

За мен и екипа е ценен принципът ,,Предай нататък” – това,  което си научил и усъвършенствал, да предадеш и на други хора, да популяризираш опита и успешната практика извън Центъра.  Ние знаем, че хората, ако бъдат свързани в мрежа, могат да намират по-добри решения.

Важни принцип за нас са толерантността и емпатията проявяваме разбиране към особеностите на хората с психични проблеми. Работим за преодоляване на стигмата и защитаване правата и интересите на тези хора, както и нетърпимост при нарушаване на правилата и социалния ред.

Хората с психични проблеми имат равни права с другите и трябва да им бъде осигурена защитена среда, където да развият своя потенциал, талант, възможности и насочат в правилна посока енергията, мислите и действията си за подобряване качеството на своя живот, да живеят по-щастливо и да участват в създаването на обществени блага.

Всеки един се насърчава да се развива и усъвършенства по всички стълби, като му се подава ръка и това е иновативен принцип на мениджмънта в нашия център.

Това са нашите  ръководни принципи, които ни отличават от мениджмънта на другите организации, където мениджърът командва, всички изпълняват, и в много случаи никой  не се интересува от личностно развитие, усъвършенстване, семейни и лични отношения, здравословни проблеми.

Управлението в ЦСРИ ,,Човеколюбие” се измерва с постижениятана всеки един от нас – служебни  и лични:

 • Две момичета, израсли в дом за сираци от ромски произход, днес наричаме ,,златни”, защото за  осми път получиха златна купа в работнически  състезания по шах;
 • Общинските съветници споделят, че най-интересно четиво, което получават, е  нашият месечен информационен бюлетин.;
 • Главен асистент от НСА „В. Левски” Радислав Атанасов,  който е бил гост и  съдия на шахматни турнири, организирани в Центъра, винаги се е впечатлявал от липсата на спортна злоба, дрязги, конфликти, контестации и наличието на приятелско отношение, взаимопомощ и грижа. Играещите от двете страни на шахматната дъска гледат един на друг като партньори,съмишленици и приятели, и си помагат независимо от наградите за които воюват. (Приложение № 4)
 •  В Часа по любов колеги от Русе, дошли на обмяна на опит, питаха за каква любов говорим, при тях неможело  и дума да става за подобно нещо.
 • Доцент Вержиния Боянова от СУ „Кл. Охридски” на обучение на професионалисти и потребители от шест социални служби в страната, заяви, че нашите потребители са на инициативни и организирани от професионалистите от другите служби. (Приложение № 5)
 • Социалните работници от ДСП – Пазарджик, участващи в срещи за планиране на грижи, споделиха, всеки път когато се срещат с наши клиенти, те сякаш вече са различни хора.

VI. БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, София 1998 г.
 2. Бланко, Ю. Защо изучаваме шахмат в училище?
 3. Бланчард К. ,,Едноминутният мениджър се залавя за работа”
 4. Голман, Д. Емоционалната интелигентност
 5. Дракър, П. Управление на организации с идеална цел София, 1997 г.
 6. Закон за социално подпомагане  http://www.mlsp.government.bg
 7. Крейнър, С. Ключови идеи в мениджмънта
 8. Кайков, Д. Курс Лекции  по Основи на научно-изследователската работа, НСА, 2013 г.
 9. Каменов, К. Управленският процес и екипната дейност
 10. Каспаров, Г. Животът като партия шах
 11. Луис, Г. Обучаващият мениджър
 12. Марков, Е. Егология. Библиотека „Човекознание”, ЦСРИ „Човеколюбие”
 13. Паркинсън, С. Ефективен мениджмънт в работата
 14. Пийлинг, Н. Брилянтният мениджър
 15. Правилник за приложение на Закона за социално подпомагане

www://lex.bg/laws

 1. Симеонова, Р. Управление на промяната в организациите за социална работа. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, том 98. С., 2006
 2. Симеонова, Р. Управление на социалната работа като дейност и система, София, 2011 г.
 3. Управление на промяната и прехода. Harvard business essentials. Класика и стил. С., 2005
 4. Христов, С. Стратегически мениджмънт

20. Цоков, Г. Лекционен курс  по Иновационен мениджмънт в сферата на социално-педагогическата работа, ПУ,,Паисий Хилендарски”, 2013 г.