Спортна дейност

Много дълго време хората с психични проблеми в страната ни и по света не бяха допускани до участие в спортни състезания. Те не бяха допускани и в спортни игри за хора с увреждания, защото не бяха признавани за хора с увреждане, въпреки наличието на документ за това.

За да промени това дискриминиращо положение, сдружение „Човеколюбие” създаде свой спортен клуб и инициира първите национални и международни спортни събития за хора с психични проблеми.

Спортен клуб “Човеколюбие” беше учреден на 4 октомври 2002 г. по повод 10 октомври – Световен ден на психичното здраве и 10-годишния юбилей на сдружението.

Основните цели на спортния клуб са:

1. Популяризиране на спорта сред хората с психични проблеми.

2. Създаване на възможност за спортна изява на хората с психични проблеми и превръщане на националния турнир по шахмат за хора с психични проблеми в традиционен чрез устойчиво финансиране.

3. Борба със стигмата спрямо психичната болест чрез доказване на интелектуалните възможности на хората с психиатрични диагнози.

4. Възпитание на морално-волеви  и интелектуални качества у хората с психични проблеми – критично и творческо мислене, укрепване на психичното здраве, интерес към занимания със спорт.

Сдружението е регистрирано в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, като член на Българска федерация по шахмат.

Представители на СК “Човеколюбие” участват и в други общински, национални и международни спортни прояви.

Международен турнир по шахмат за потребители на психично-здравни услуги

Национален турнир по шахмат за хора с психични проблеми

Работнически спартакиади

Сеанси на едновременна игра на шах 

Семеен турнир по шахмат за хора с психични проблеми