Център за социална рехабилитация и интеграция

От 2005 г. сдружение “Човеколюбие” изпълнява  делегирана от държавата  социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми”. Услугата е продължение на проекта “Център за психично здраве“. Тя даде възможност за разширение на досегашните видове дейности и създаването на нови такива.

Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми е 32 клиенти.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция предлага 16 програми:

 

1. Програма “Социален клуб”

Програмата помага за социалната интеграция на хора с хронични психиатрични проблеми. Социалният клуб е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните потребности и възможности.

Част от дейностите са занимателни – видеоклуб, седянка, екскурзии, годишна ваканция. Социалната програма обхваща и някои вечери и почивни дни, включва отбелязване на празници, рождени дни, посещения на кино, театър и изложби.

Друга част от дейностите подпомага уменията на клиентите за планиране и за включване в живота на общността – организационна среща, съвместни инициативи и др.

На екскурзия в Копривщица

 

2. Програма «Човешки ценности»

Човешките ценности са основен компонент на психичното здраве. Затова в ЦСРИ функционират различни групи:

Група за честни отношения – време за повишаване на уменията за решаване на конфликти. Групата се старае да диагностицира отношенията и да изработи стратегия, с която да се въздейства на страните.

Групата е приела свое определение за честни отношения – честни  са отношенията, които са ясни, точни, договорени и спазени; да са взаимноизгодни; да не са във вреда на трети лица; да са по възможност в рамките на закона, а при конфликт между съвестта и закона съвестта има приоритет; при колективна игра обсъждаме и приемаме предложения за по-добри ходове.

Група за взаимопомощ – тя  е средство за справяне с икономическите, социалните и психологическите трудности в живота. В групата се дискутират актуални проблеми на отделните и членове и всеки със своя опит, информация и идея се опитва да помогне. Основен принцип на групата е – можеш да очакваш помощ, ако си готов и да дадеш.

Час по любов – време за повишаване на психологическата и емоционалната грамотност – как  да обичаме себе си и хората около нас.

Клуб “Смисълът в живота” –  в дискусия се търси отговор на въпросите какъв е смисълът на нашия живот, кои цели са достойни, какъв свят ще оставим на децата си. Клубът работи и като група за подкрепа при хора със суицидни опити.

 

3. Програма «Шахматен клуб» чрез играта на шах се усвояват модели на мислене и знания за решаване на социални проблеми, развиват се различни психични качества – памет, внимание, комбинативност, приемане на загуба, умение да се поставят цели и да се съставят алгоритми за изпълнението им.

Клубът участва в двата кръга на общинските работническите спортни игри и е организатор, домакин и участник в Международния турнир по шахмат за психиатрични пациенти и Семейния турнир по шахмат.

 

4. Програма “Гражданско образование и възпитание”

Програмата осигурява знания за правата и задълженията на гражданите на Република България. Участниците в програмата се запознават с Конституцията на РБ и на Европейския съюз, Закон за защита от дискриминация, Закон за здравето, Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Попечителство и настойничество и др. В рамките на програмата има и практически занятия – водят се дела за защита от дискриминация, дела срещу държавата в Европейския съд по правата на човека и др.

 

5. Програма за рехабилитация на битови умения

Клуб „Вкусно“ – целта  на заниманията в клуба е усъвършенстване на уменията, свързани с пазаруване, готвене, сервиране, почистване, култура и поведение на хранене. Клубът е форма за социални контакти и материално подпомагане на хора в крайна бедност.

Веднъж месечно се провежда и обучителен обяд в обществено заведение с цел придобиване на умения за хранене на обществено място.

 

Група за почистване на дома – тя предоставя възможност за рехабилитация на умения за поддържане на хигиената на мястото за живеене, изгубени след престой в болнични институции – миене на стъкла, почистване на прах, на под, на сервизни помещения, поливане на цветя и др.

Зеленчукопроизводство – участниците придобиват общи познания за зеленчуците и тяхното отглеждане, грижат се за зеленчуковата градина, от която си произвеждаме продукти за Клуб “Вкусно”.

Работа в градината

 

6. Програма “Социална трапезария”

Предвидена е за клиенти в крайна бедност. Разработени са критерии за включване в програмата. Храненето става в закусвалня „Гарнизона” или се предоставят хранителни продукти.

 

7. Програма “Здравословен живот”

Програмата включва три дейности: здравно образование, спортни занимания и стоматологично лечение.

В парк „Стадиона”

 

8. Програма за трудова рехабилитация

Ателие 99 – за изработване на различни видове сувенири и тяхната реализация на пазара. Цели да се развиват умения за спазване на определено работно време, за работа в екип и за качество на изделията. Изработваме мартеници, новогодишни картички, мозайки и восъчни фигурки. От реализацията на готовите изделия потребителите на услугата получават възнаграждение според труда и качеството на изработката.

Изработване на новогодишна украса

 

Магазин „Седемте джуджета” и павилион за захарни изделия

Поддържаме три преходни работни места, на които се обучават в търговска дейност хора с психични проблеми.  Основните знания, които придобиват по време на обучението, са: същност на длъжността „Продавач-консултант”, работа с касов апарат – дневен, месечен и годишен отчет, умения за продажби, комуникация с клиентите, стратегии за продажби, представяне на продукт, задължителна документация, получаване на стоки и ценообразуване, търговски вид и срок на годност на предлаганите стоки, запознаване с изискванията при данъчни проверки и проверки от други контролни органи, права на потребителите, поддържане хигиената на обекта. За зареждането със стоки отговаря закупчик.

 

 

9. Програма “Намиране на работа”

Програмата стимулира регистрирането на трудовата борса, поддържането на регистрация, професионалната ориентация и преориентация, както и консултиране за запазване на работното място. Включва срещи с работодателите и посещения на работното място на клиентите ни.

В рамките на програмата осигуряваме и преходни работни места, които се финансират от Бюрото по труда. Това обикновено са длъжности като продаавач-консултант, закупчик, градинар, трудотерапевт, леяр на восъчни свещи и др.

 

10. Програма „Работа със семейството” – програмата има две дейности: колеж по семейни отношения и домашни посещения.

Колежът  по семейни отношения е форма на включване на семейството и близките  на клиентите ни в програмите на ЦСРИ за решаване на общи проблеми. Негова цел е да се  подобрят отношенията в семействата на клиентите.

Домашни посещенияпосещават се семействата на хората с психични увреждания в техните домове с цел да ги мотивираме да се включат като партньори в терапевтичния процес на техните близки.

 

11. Служба за психологическо консултиране

Службата за психологическо консултиране осигурява възможност за индивидуална работа по психологически проблеми на клиентите на Центъра – участници в програмите. Консултират се лица, брачни двойки и семейства от   психолог и социален работник.

 

12.  Програма “Специализирана библиотека  “Човекознание”

Библиотеката разполага вече с повече от 1 300 тома специализирана психологическа и психиатрична литература. Периодичното обогатяваме библиотечния фонд с нова литература и видеоматериали. Библиотеката е достъпна за членове на Социалния клуб, за клиенти на Службата за психологическо консултиране и професионалисти в областта на психичното здраве – психолози, психиатри, педагози, както и заинтересовани граждани. Библиотеката  предлага две услуги: “Заемна” и “Читалня”.

В читалнята

 

13.Обучителни програми

Трениране на социални умения

Насочена е  към повишаване на психологическата и социална грамотност, преодоляване на негативните симптоми, ефективното участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. Програмата има капацитет за следните модули:  “Ти ли си най-подходящият за мен”, „Изкуството на преговорите”, “Основни разговорни умения”, “Търсене на работа”, “Самостоятелно справяне при лекарствена терапия”, “Самостоятелен контрол на симптомите”, „Организация на свободното време”.

Ограмотяване

Програмата по «Ограмотяване» включва курс по български език и курс по математика.

Курсът по български език повишава знанията в областта на правописа и правоговора и способства за придобиване на увереност при използването на писмения език. Курсът по математика включва елементарни знания и  елементарни умения за съставяне на бюджет. Водят се от педагога на ЦСРИ.

От м. юли 2010 г. до м. юли 2012 г. към Центъра за социална рехабилитация и интеграция работеше като доброволец от Корпуса на мира американката Дженифър Стайлс. Тя преподаваше основен курс по английски език на потребители, които проявявах интерес  към усвояване на основни понятия.

Урок по английски език

 

Обучение на доброволци

Когато в програмите на ЦСРИ вземат участие доброволци, всеки от тях преминава обучение за мисията и целите на организацията, за организацията на работа в ЦСРИ  и за безопасен труд.

 

14. Връзки с обществеността

За ефективното изпълнение целите на програмата – преодоляване на стигмата относно психичната болест в обществото, работим в няколко насоки: изпращаме редовно информация до медиите за събитията в организацията, с което информираме местната общност за възможностите на хората с психични проблеми и техните специфични проблеми и нужди; веднъж месечно издаваме информационен бюлетин, който изпращаме до общинските съветници и до социалните служби; издаваме информационното табло на входа на сградата със снимки и информация за живота на организацията.

 

15.Мобилна услуга

При осъществяването на проектите „Приятелство без граници – 2” и „Заедно за психично здраве” сдружение „Човеколюбие” реализира идеята си за осигуряване на  достъп до социални услуги на хора с психични проблеми в малки населени места. Беше създаден и развит организационно Клуб за психично здраве в град Септември.

След приключването на проект „Заедно за психично здраве” през февруари 2012  екип от специалисти на Центъра за социална рехабилитация и интеграция продължи да посещава град Септември. Там се провеждат срещи за планиране на грижи, психологически консултации, организират се интеграционни събития и се правят домашни посещения на хора с психични проблеми, които са потребители на социалната услуга.

Среща за планиране на грижи в град Септември

 

16.”Координиране на грижи”

Чрез програма „Координиране на грижи” се предоставят адекватни на нуждите на потребителя услуги.

След като се установят неговите потребности от рехабилитация и интеграция, специалистът – координатор на грижи, оказва помощ при придобиването на социални умения и следи измененията в поведението и социалното функциониране на личността. Провеждат се разговори по проблемите с клиента и заедно с него се изработват индивидуални планове за развитие и грижи. Ролята на координатора на грижи е да насочи потребителя на услугата към специалист, който да му съдейства за решаването на актуалните проблеми.