Обща теория за рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: система от дейности за възстановяване на способноста на личността да функционира пълноценно в обществото.

 

II. МОДЕЛИ

1.  Рехабилитацията и интеграцията в шахматния модел на света

Съзнателно или не ние опознаваме света чрез модели.

Ако си представим паралелите и меридианите, формиращи върху картата на света квадрати, подобни на тези върху шахматната дъска, и хората като шахматни фигури, движещи се по определени правила, тогава е очевидно, че всеки, който нарушава правилата, ще бъде отхвърлен от обществото. Ако се приеме този модел, от него следва, че връщането на фигурата в играта зависи от способноста и да покрие изискванията за участие в играта и толерантността на обществото към фигури, които поради обективни причини не са в състояние да покрият всички изисквания.

2. Kибернетичен модел на управление на процеса на рехабилитация и интеграция

  


Субект – управляващо устройство; Обект – управлявано устройство; Права връзка – канал за въздействие на субекта върху обекта; Обратна връзка – канал за получаване на информация за резултата от въздействието на субекта върху обекта; Цел – желано състояние на обекта; Алгоритъм – поредица от стъпки за достигане от изходното до желаното състояние на обекта.

 

 

Този модел е заимстван от кибернетиката. Тя е наука за управление в живите системи и машините. Основите и са поставени от Норберт Винер в книгата му „Кибернетика“. Кибернетичният модел е универсален и съдържа задължителните елементи, без които управлението е невъзможно.

Основен проблем при играта на шах е събирането, обработването на информацията, изработването на алгоритъм и осъществяването му. Ако приемем шахматния модел на света като обект, очевидно е, че всеки човек, който не е в състояние да отговори на тези изисквания, ще отпадне от играта. Връщането му в играта ще бъде възможно или  ако той възстанови тези си способности, или ако обществото се съгласи да приеме по-ниски изисквания спрямо него.

 

III. ПРИНЦИПИ

1.  Не можеш да възстановиш нещо, което никога не е съществувало

Парадокс: при рехабилитацията се възстановяват съществували преди и загубени или намалени в резултат на разстройство знания и умения. Оказва се, че при психиатричните пациенти повечето от липсващите знания и умения никога не са били усвоявани, т.е. проблемът в много случаи е по-скоро педагогически, отколкото рехабилитационен

2. За да се интегрира фигура в играта е необходим списък с дефицитите и несъвместимостите

Парадокс: много често се касае не за липса на знания и умения, а за усвоени модели на поведение, които пречат на интеграцията. Пример: Консуматорския модел – „Аз само получавам, защото съм болен.”

3.  Ако групата е дискриминиращ е необходимо да се промени групата

Парадокс: ако групата отхвърля някой свой член само поради наличието на психиатрична диагноза, никакви програми за рехабилитация и интеграция няма да помогнат. Решението е да се работи с групата, за да се променят нагласите и прилагането на законодателството срещу дискриминацията.

 

IV.  НИВА  НА  ПРОЦЕСА НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

1. Модел на света – шахматен.

2. Как да управлявам ситуацията – кибернетичен модел.

3. Основни цености – основни ориентири в живота. В логотерапията на Виктор Франкъл основна ценност и опора на психичното здраве е смисълът в живота. В нашата система за рехабилитация и интеграция включваме още честните отношения, любовта и взаимопомощта. Всяка личност и общество, в които тези ценности са дефицитни, изпада в криза.

4. Основни социални умения – хигиенни, битови, здравословни, трудови, граждански, за общуване.

5. Създаване на устойчиви психични структури – всички програми са проектирани така, че да затвърждават моделите и ценностите от първите четири нива.

6. Тренировка в защитена среда – всяка програма, с изключение на финалния етап на програмата за намиране на работа, предлага защитени условия за развиване на определени знания и умения и коригиране на маладаптивни модели на поведение.

7. Тренировка в незащитена среда – финалният етап на програмата за намиране на работа предлага възможност за трениране в незащитена среда. Чрез нея клиентите на ЦСРИ израстват от потребители на помощ до хора, оказващи помощ на други хора и допринасящи за благото на обществото.

8. Принцип „Предай нататък” – мултиплициране на ефекта oт работата на екипа на ЦСРИ.  Всички програми са проектирани така, че да укрепват самочувствието, чувството за отговорност и увереността в собствените сили, на базата на което клиентите на ЦСРИ са в състояние да предават придобитите знания и умения на други хора – семейство, близки, познати, така, както се предават знанията за игра на шахмат.

9. Търсене на съмишленици

10. Формиране на мрежа – самоусъвършенстваща се и самовъзпроизвеждаща се система за рехабилитация и итеграция. Клиентите достигат до осъзнаването на възможноста за включване в мрежа от хора и институции в обществото, чийто прототип е групата за взаимопомощ.

 

 

СХЕМА ЗА ИЛЮСТРИРАНЕ НА

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

Нива на процеса на рехабилитация и интеграция Програми Помощна литература/методично указание
1. Модел на света – ШМ Шах клуб „Първи стъпки в шахмата”
2. Как да управлявам ситуацията – КМ Група за честни отношенияПрограма за гражданско образование и възпитание „Изкуството на преговори те”„Кибернетика и психика”
3.Основни ценности  – основни ориентири в живота Група за честни отношенияЧас по любов, Група за взаимопомощ, клуб „Смисълът в живота” „Как да поддържаме любовта”, „Смисълът в живота”Вж. Методично указание
4. Основни социални умения–  хигиенни, битови, здравословни, трудови, граждански, за общуване Всички програми
5. Създаване на устойчиви психични структури -навици Всички програми „Интегрална психология”
6. Тренировка в защитена среда   Всички програми с изклю чение на финалния етап на програмата за намиране на работа
7. Тренировка в незащитена среда Финален етап на програма за намиране на работа „Да работим умно”
8. Принцип „Предай нататък” – мултиплициране на ефекта Група за взаимопомощ Филм „Предай нататък”
9. Търсене на съмишлени ци Връзки с обществеността, Колеж по семейни отноше ния „Семейството и как да оцелеем в него”
10. Формиране на мрежа– самоусъвършенстваща се и самовъзпроизвеждаща се система за рехабилитация и интеграция Група за взаимопомощПрограма за гражданско образование „Съзаклятието Водолей”

 

 

 

Д-р Емил Марков – психиатър, консултант на ЦСРИ „Човеколюбие”

Надежда Кузерманова – психолог, управител на ЦСРИ „Човеколюбие”